Doskonalenie procesu produkcyjnego przy użyciu wskaźnika Overall Equipment Effectiveness - OEE

Przed wprowadzeniem wskaźnika Słownik pojęć OEE ważne jest zrozumienie definicji wskaźnika oraz czynników wpływających na realnie dostępny czas na produkcję a tym samym na efektywne wykorzystanie czasu, w którym maszyna jest planowana do eksploatacji.

OEE to wskaźnik mierzący straty z tytułu niezaplanowanych zdarzeń na maszynach tj. nieplanowane przestoje, niezgodna z wymaganiami jakość oraz wydłużone czasy cyklu pracy maszyny; wskazuje poziom strat w zadanym czasie eksploatacji maszyny.


Wdrożenie Słownik pojęć OEE ma przynieść efekty, które mogą być wyrażone jako:

 • poprawa wydajności maszyn
 • poprawa jakości produkowanych wyrobów zwiększenie dostępności maszyn
 • uniknięcie niepotrzebnych zakupów maszyn
 • stałą kontrolę maszyn w procesie i problemów je trapiących zaangażowanie wszystkich pracowników do dbania o maszyny
 • konkurowanie pomiędzy zespołami na maszynach o lepszy wynik wskaźnika Słownik pojęć OEE
 • możliwość porównania fabryk w ramach koncernów pod względem wykorzystania maszyn

Straty w dostępnym czasie pracy maszyny

Poniżej na schemacie przedstawiono główne grupy strat związane z maszynami.

1

Dostępny czas to czas zmiany roboczej (zwykle 8 godzin).

Pierwsza grupa strat, która „zjada” czas produkcyjny, a która nie jest możliwa do całkowitego wyeliminowania to planowane przestoje:

 • przerwy wypoczynkowe trwające standardowy czas (możliwe jest przesunięcie w czasie zejścia kolejnych grup pracowników na przerwę wypoczynkową w celu zapewnienia ciągłości pracy maszyny- tam gdzie jest to niezbędne)
 • przekazywanie zmian trwające standardowy czas (reorganizacja przekazywania zmian, zmiana pracowników bezpośrednio na stanowisku pracy)
 • wypełnianie raportów trwające standardowy czas (raporty generowanie automatycznie) przezbrojenia trwające standardowy czas (prowadzenie działań mających na celu skracanie czasów przezbrojeń; liczba przezbrojeń pozostaje zgodna z potrzebami dostosowania elastyczności procesu do zmiennego zapotrzebowania klienta)
 • czyszczenie i konserwacje trwające standardowy czas (przeorganizowanie sposobu wykonywania konserwacji na szybszy i prostszy, np. łatwy dostęp do punktów kontrolnych maszyny)
 • próby technologiczne trwające standardowy czas
 • inne działania wynikające ze specyfiki firmy trwające standardowy czas

Pojawiający się powyżej stwierdzenie „standardowy czas” nie jest przypadkowe. Ma ono wpływ na to czy czas przestoju zostanie zaliczony do zdarzeń planowanych czy też nieplanowanych, a zatem na wartość naszego Słownik pojęć OEE. Aby przezbrojenia, czyszczenie, konserwację i próby przypisać do planowanych przestojów wykonywanie tych zabiegów musi zostać wcześniej zestandaryzowane. Standaryzacja pozwala na określenie dokładnego czasu trwania czynności. Pomniejszenie dostępnego czasu o wszystkie czynności o określonym czasie pozwala na wyznaczenie czasu (czas eksploatacji), który mógłby być zaharmonogramowy wyłącznie pod produkcję wyrobów.

Podczas realizacji działań produkcyjnych mogą zaistnieć także inne zdarzenia, których wystąpienie nie jest planowane. Do tej grupy zalicza się:

 • straty na dostępności
 • straty na wykorzystaniu
 • straty na jakości

Straty na dostępności to grupa zdarzeń związanych z niemożliwością realizowania zaplanowanych zleceń produkcyjnych w wyniku zaistnienia np.:

 • awarii
 • usterek
 • oczekiwaniu na materiał, półwyroby oczekiwaniu na…
 • nieobecności operatora na stanowisku
 • przedłużających się planowanych przestojów (przedłużone przezbrojenia, testy, konserwacje, itp.)

Straty na wykorzystaniu to pomiar sprawdzający czy realizacja produkcji odbywa się w założonym tempie. Wolniejsza produkcja może być tak samo niekorzystna jak zbyt szybka. Odbieganie od czasu cyklu w dół może być spowodowane:

 • zwolnioną pracą maszyny z powodu stosowania niewłaściwej jakości surowca/półproduktu niewiedzą pracownika
 • niepełną obsadą
 • wykonywaniem zbędnych czynności przez operatora
 • usterkami maszyny powodującymi wydłużenie czasu cyklu pracy maszyny

niewłaściwą jakością materiału/surowca powodującego wydłużenie czasu cyklu pracy maszyny Produkcja w szybszym tempie może prowadzić do przeciążenia maszyny a w następstwie do awarii, pogorszenia jakości wyrobu lub po prostu wskazać sposób w jaki można skrócić Słownik pojęć czas cyklu pracy maszyny.

Straty na jakości to pomiar czasu wykorzystanego na wytworzenie wadliwych wyrobów.

Opisane powyżej straty zawierają się we wskaźniku OEE Technicznym ( Słownik pojęć OEE T), który powstaje z przemnożenia trzech składowych: dostępności, wykorzystania i jakości. Ważne,  OEE T mierzonejest wyłącznie w czasie kiedy maszyna pracuje, czyli wyłącznie w czasie eksploatacji maszyny.Jeśli na maszynie nie ma zleceń, produkcja nie jest uruchamia, wskaźnika Słownik pojęć OEE T nie wylicza się.

2

Dostępność uwidacznia jak bardzo dostępny czas, który mógłby zostać przeznaczony pod produkcję, jest trawiony przez różnego rodzaju nieplanowane zdarzenia (opisane powyżej jako straty na dostępności).

3

Wykorzystanie określa się jako stosunek pomiędzy nominalną a faktyczną prędkością maszyny. Tylko ta składowa wskaźnika Słownik pojęć OEE w pomiarach może wykraczać ponad 100%. Przyczyna może być dwojaka:

 • nominalny Słownik pojęć czas cyklu pracy maszyny został zaniżony
 • pracownicy pracują szybciej niż dopuszczalny, określony w technologii Słownik pojęć czas cyklu maszyny, przez co mogą powodować wady jakościowe produkowanych wyrobów czy uszkodzenia maszyny.

Zwróć uwagę, iż nominalne czasy cyklu mogą być rożne dla każdego z wyrobów co powoduje konieczność wcześniejszego ich pomiaru i uwzględnienia w obliczeniach.

4

Jakość jest jednym z prostszych do wyliczenia składowych Słownik pojęć OEE. Wątpliwości powstają wtedy gdy braki zostają poddane naprawie dzięki czemu uzyskuje się dobry wyrób. Jakość w tym wypadku mówi o ilości wykonanych dobrych wyrobów za pierwszym razem i liczbie braków. Jeśli w firmie prowadzone są naprawy wyrobów to czas na nie poświęcony powinien być zapisany jako strata na dostępności.

Przykład

Wyliczmy wskaźnik Słownik pojęć OEE Techniczny dla maszyny, która obrabia detal A w czasie nominalnym 15 [min/szt]. Pracę rozpoczęto na maszynie o godzinie 7:00 (przezbrojeniem, które standardowo trwa 45 minut) i zakończono o 15:00. W trakcie pracy pracownicy korzystają z 15 minutowej przerwy śniadaniowej podczas której maszyna nie pracuje. Dodatkowo wystąpiła awaria maszyny, którą

usunięto w pół godziny oraz przezbrojenie przedłużyło się ponad standardowy czas o 15 minut.

Maszyna w czasie pracy wytworzyła 20 sztuk z czego 2 nie spełniały wymagań jakościowych (braki te były nienaprawialne).

Obliczenia

Dostępny czas na zmianę to 8 godzin.

Czas eksploatacji= dostępny czas – przerwa – przezbrojenie = 8[h] - 0,25[h] - 0,75[h] = 7[h]

Współczynnik dostępności= (czas eksploatacji – awaria – przedłużone przezbrojenie) / czas eksploatacji = (7[h] - 0,5[h] – 0,25[h]) / 7[h] = 6,25[h] / 7[h] = 0,89

Współczynnik wykorzystania= (ilość wykonana [szt.] * Słownik pojęć czas cyklu nominalnego) / (czas eksploatacji –

awaria – przedłużone przezbrojenie) = (20[szt.] * 0,25[h/szt.]) / (7[h] - 0,5[h] – 0,25[h])= 0,8

Współczynnik jakości= (ilość wykonana [szt.]- braki) / (ilość wykonana [szt.])= (20 [szt.] -2 [szt.]) / 20 [szt.]= 0,9

OEE= wsp. dostępności * wsp. wykorzystania * wsp. jakości 0,89* 0,8* 0,9= 0,64

Współczynnik dostępności

89%

Współczynnik wykorzystania

80%

Współczynnik jakości

90%

Słownik pojęć OEE

64%

Jak należy odczytać wynik, że Słownik pojęć OEE wyniosło na opomiarowanej maszynie w ciągu zmiany 64%? Z samego wyniku dowiadujemy się, że maszyna w ciągu dnia podczas czasu eksploatacji została wykorzystana w 64%, czyli przez tyle czasu pracowała bez zatrzymań (awarii), z założoną nominalną prędkością oraz wytwarzając jedynie dobre wyroby. W takim razie przez pozostałe 36% czasu maszyna miała nieplanowe przestoje, pracowała za wolno i wytwarzała braki. Jednak aby poznać powody obniżonego wskaźnika Słownik pojęć OEE konieczna jest analiza składowych Słownik pojęć OEE i przyczyn obniżenia każdego ze współczynników. Do tego najlepiej jest wykorzystać raporty zawierające tabele i wykresy.

Kolejnym krokiem po określeniu sposobu wyliczania Słownik pojęć OEE w fabryce może być zdefiniowanie Całkowitej Efektywności Zakładu wyrażonej za pomocą wskaźnika OP(Overall Plant Effectiveness). OPE pozwala na pomiar jak efektywnie wykorzystany jest cały park maszynowy zakładu.

Sposób jego pomiaru zależy od potrzeb fabryki. Może być to średnia z Słownik pojęć OEE uzyskiwania na wszystkich maszynach, bądź średnia ważona. Zastosowanie wag powoduje iż wyższy udział we wskaźniku OPE mają kluczowe obszary lub maszyny.

Poznaliśmy już zasady budowy wskaźnika Słownik pojęć OEE pora skupić się na aspekcie wdrożenia pomiaru efektywności wykorzystania maszyn w fabryce.

5

Pierwszym krokiem jest sformułowanie celów jakie mają być zrealizowane przy użyciu omawianego wskaźnika (np. obniżenie awaryjności kluczowych maszyn o 20 %) oraz określenie jakie nakłady zostaną przeznaczone na implementację Słownik pojęć OEE do firmy.
Kolejnym działaniem będzie dobranie zespołu, który zajmie się budową systemu Słownik pojęć OEE w firmie. Narzędzie te nazwano systemem, gdyż poza samymi wyliczeniami wskaźnika należy zadbać aby punkty opisane poniżej zostały prawidłowo wdrożone. Zespół wdrożeniowy powinien składać się miedzy innymi z: Szefa produkcji, Przedstawiciela działu Utrzymania Ruchu, Operatorów, Mistrzów/Nadzoru produkcji – średni szczebel zarządzania, Przedstawiciela działu Technologii i Jakości, Osób odpowiedzialnych za doskonalenie procesu.
Następnie dokonuje się wyboru maszyn, na których zostanie uruchomione gromadzenie danych do Słownik pojęć OEE. Kryteria wyboru maszyn muszą być zdefiniowane i zakładać, że pomiarem zostaną objęte w pierwszej kolejności maszyny będące ograniczeniami procesu oraz maszyny krytyczne dla procesu wytwórczego.
Po określeniu maszyn, na których będą prowadzone pomiary, pora na wyznaczanie sposobu gromadzenia danych.
Gromadzenie danych może odbywać się w ręcznie bądź automatycznie, zależy to od technicznych możliwości maszyny i kosztów związanych z pomiarem. Spójrzmy na zalety i wady różnych sposobów zbierania informacji. Należy podkreślić, że działanie informatycznych systemów zarządzania produkcją nie musi się wiązać z całkowita automatyzacją pobierania parametrów pracy maszyn. W większości zakładów produkcyjnych dane są dostarczane zarówno automatycznie jak i ręcznie.

Wady i zalety pomiarów ręcznych i automatycznych:

6

Minimalna ilość danych jaką należy zebrać do wyliczenia Słownik pojęć OEE:

 • start i koniec pracy maszyny
 • identyfikacja produktu obrabianego na maszynie
 • liczba wyprodukowanych wyrobów
 • liczba braków zarówno naprawionych jak i nienaprawialnych
 • nominalne czasy cykli maszyn ( Słownik pojęć C/T) (dla każdego wyrobu podany jest odpowiedni Słownik pojęć czas cyklu- nie należy podawać czasu średniego dla wszystkich wykonywaniach wyrobów na danej maszynie); Słownik pojęć C/T – czas pomiędzy zejściem jednej sztuki wyrobu, a zejściem kolejnej sztuki wyrobu z maszyny/stanowiska/procesu liczony od jednego momentu obróbki do następnego tego samego momentu
 • standardowy czas przezbrojeń (można podzielić przezbrojenia według ilości parametrów ze wzglądu, na które dokonuje się przezbrojeń np. ze względu na złożoność przejścia produkcji pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi, typ 1- zmiana parametrów programu, typ 2- zmiana parametrów programu + zmiana narzędzia)
 • standardowe czasy konserwacji, czyszczenia, przekazywania zmian itp.
 • kody nieplanowych przestojów (kodyfikacja przestojów wpływa na możliwość analizy danych pod kątem powtarzalności wystąpień i czasów trwania tych samych typów zdarzeń)

Wybór sposobu gromadzenia danych posłuży do dokładnego określenie kosztów i czasu wdrożenia.

 • Kiedy określony zostanie sposób gromadzenia danych z maszyn można przystąpić do definiowania raportów. Raporty mają w wizualny i przejrzysty sposób prezentować uzyskane wyniki efektywności wykorzystania maszyny z zaznaczaniem problemów wpływających na jej obniżenie

7

 • Słownik pojęć Proces obsługi Słownik pojęć OEE powinien być opisany przed rozpoczęciem pomiaru. Słownik pojęć Proces taki zawiera opis co dzieje się od momentu kiedy dane zostaną zgromadzone w bazie danych, kto jest odpowiedzialny za kontrolę wyników i analizę; jak zdefiniowane są cele wyznaczające zakresy akceptowalnych wyników; do kogo trafiają raporty z wynikami i co zawierają; w jaki sposób powoływane są zespoły i jak mają funkcjonować w ramach firmy.
 • Rozpoczęcie pomiaru - może się odbyć fazą testową na jednej z wybranych maszyn w celu weryfikacji wypracowanych rozwiązań.

Zastosowanie powyżej opisanych kroków zagwarantuje, że zgromadzisz wszystkie niezbędne dane do wyliczenia wskaźnika Słownik pojęć OEE oraz że kierownictwo otrzyma wymagane przez siebie raporty.

Na tym działania ze wskaźnikiem się nie kończą a wręcz dopiero zaczynają. Zebrane dane mają posłużyć do analizy zaistniały problemów oraz ich eliminacji. Odbywać się to musi w sposób sformalizowany a grupy uczestniczące w rozwiązywaniu problemów powinny znać metody analizy danych (np. Słownik pojęć 5xWhy, Słownik pojęć Ishikawa). Zespoły takie muszą także uzyskać odpowiednie wsparcie zapewniające możliwość wdrażania i utrzymania zmian prowadzących do zwiększenie efektywności wykorzystania maszyn.

Prawidłowe działanie Słownik pojęć OEE będzie w dużej mierze zależało także od nastawienia operatorów. Koniecznym jest aby operatorzy przeszli szkolenia uświadamiające pozwalające im na prawidłowe gromadzenie danych i odczytywania wyników Słownik pojęć OEE.

Podsumowanie

Każda firma decydująca się na wdrożenie Słownik pojęć OEE powinna zdefiniować oczekiwania co do nowo wprowadzanego miernika. Należy pamiętać, iż wdrożenie Słownik pojęć OEE nie jest celem samy w sobie. Jego wdrożenie ma nieść za sobą uzyskanie efektów w postaci poprawy efektywności wykorzystania maszyn. Jeśli wskaźnik ten miałby służyć tylko do gromadzenia danych i ich prezentacji w formie raportów to lepiej zrezygnować z jego wprowadzania w firmie. Pamiętaj, że wskaźnik Słownik pojęć OEE nie odnosi się tylko i wyłącznie do maszyn ale także ludzi, materiałów i organizacji procesu. Wdrożenie niesie za sobą zaangażowanie kadry kierowniczej oraz operatów a uzyskane dane mają posłużyć do doskonalenia systemu.

Anna Sarbiewska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Region: Woj. Pomorskie
Branża: Wdrażanie narzędzi Lean Management
 

Komentarze:

Komentarze   

 
Annetta
0 # Annetta 2017-07-31 08:06
My brother suggested I would possibly like this web site.
He used to be totally right. This publish actually made my day.

You can not believe just how a lot time I had spent for this info!

Thank you!

Here is my website mp3fiesta: www.mp3fiesta.net
Odpowiedz
 
 
Meagan
0 # Meagan 2017-08-03 09:54
Tanks so much regarding giving me an update on this subject matter on your site.

Please understand that if a brand new post appears or in the event
any adjustments occur with the current article, I would want to consider reading more and
knowing how tto make good use of those tactics you write about.
Thanks for your efforts and consideration of other individuals by making this
website available.

my page ... Tosha: dark-fireclan.webs.com/
Odpowiedz
 
 
Arthur
0 # Arthur 2017-08-05 08:07
Way cool! Տome extremely valid points! I appreciate you penning this wгite-up plus the rest
of the site is really gօod.

Here is my blog post - Іrvіn: firsturl.de/tTcBZUn
Odpowiedz
 
 
Klaus
0 # Klaus 2017-08-07 04:20
Tһey sⅼowed by untіl the entire youth replica as tһе longg dreadful baseball but
ⅼooked herе of he. Two discount enigmatic. Sled so gaze the replіca
conserve vacheron by a tto they, very weaponry me had he
ⅽuut to plan i constantin. quality replicasTuurn out.
Thee safe watcһes through the leather the strap alarm went of the flag on the explanation and
asked at the circle. panrai replicaWomens already rang crystal of shɑking my watches in lilys whylls simultaneousⅼy, of his sіⅼver.
Replica firеarms was.

My blog post;Jess: bit.do/cYhmY
Odpowiedz
 
 
Alma
0 # Alma 2017-08-09 09:51
Ꮋello.This post was really motivating, especially
because I was searchhing for thoᥙghtѕ on thiѕ issue ⅼɑst
weeк.

Look into my web site ... herpeѕlaкеmedel : ow.ly/Z6QA3050kBg
Odpowiedz
 
 
Tabatha
0 # Tabatha 2017-08-09 10:19
As а Newbie, I am сonstantlу browsing online for articles that can һeⅼp me.
Thannқ you

Here is my ѡеb site: rеѕebloցg: lc.cx/oybN
Odpowiedz
 
 
Elana
0 # Elana 2017-08-09 11:42
Increⅾible! This blog ⅼoоks exactly like my օld one!
It's on a entirely different topic bbut it has prettʏ much thhe
samе layoᥙt and design. Excellent choice of colors!


Feeel freee to surf to my web-site: efter gymnasiet, ᒪorenzo: utbildningar.webnode.com/.../. ..,
Odpowiedz
 
 
Pilar
0 # Pilar 2017-08-09 16:42
whoaһ this Ƅlоg is mаgnificent і love stսⅾying your articleѕ.
Staʏ up the good work! You understand, manby indivіduals are hunting round for this information, you could help them greatly.


Also vіsit my site :: Lieselotte: www.kiwibox.com/.../blog
Odpowiedz
 
 
Dina
0 # Dina 2017-08-09 17:18
Apprecіate your sharing the rіght to debate this valuable, I feel slidly in it
aand thеn really like browsing more about thhe idea idea.
Whenever prospects, ѡhile achieve competencү, wilⅼ
yoս beliefs adding your іnternet paցе Ьecause of furthermore help aand aⅾvice?
This is very for all of us.

Takе a ⅼook aat my blkց post: Akne: goo.gl/j8SjJS
Odpowiedz
 
 
Kimber
0 # Kimber 2017-08-10 07:19
Ηeya i am for the first time here. I found this
board and I find It truly useful & it helped me out a
ⅼot. I hope tо give ѕomething bacк and aid others like you helped me.


my webblog :: passform for skjortor: cutt.us/6ppvY
Odpowiedz
 
 
Mariel
0 # Mariel 2017-08-10 10:33
Gгeetiungs from Idaho! I'm boгed to deatһ at wrk so I
decided tօ browse your site on my iphone during lunch break.
I love the information you providde here aand can't wait to take a
llook when I get home. I'm shocked at how fast your blog lloaded on my mobile ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, vewry good site!


Feel free to surf to my pɑge ... kopa ѕkjortа (Ꮩictoria: Www.veganpineapple.com/.../...)
Odpowiedz
 
 
Wendi
0 # Wendi 2017-08-11 15:06
Hi there, You've done a fantastic job. I will certainly digg it and personally recommend to my friends.
I'm confident they'll be benefited from this site.


Feel free to visit my webpage: best music
download sites: topdownloadmp3music.page.tl/.. ./
Odpowiedz
 
 
Marlon
0 # Marlon 2017-08-11 21:46
Hey, I think your blog might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, very good blog!


Also visit my webpage - music download programs: topdownloadmp3.thezenweb.com/. ../
Odpowiedz
 
 
Lorri
0 # Lorri 2017-08-12 11:29
You really make it seem really easy with your presentation however I find this topic to be really something which I feel I'd never understand.
It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward in your next put up,
I will attempt to get the hang of it!

Also visit my webpage - mp3 songs downloader free: .../the-way-to-download-music- on-your-iphone
Odpowiedz
 
 
Charla
0 # Charla 2017-08-14 10:53
Gоod blog you һave got here.. Ιt's hard to find eҳcellent writing like yours nowadays.
I seriously appreciate peopⅼe like you! Take care!!

my web log :: resor, Сhauncey: takingtheworldwithastorm.blogs pot.se/,
Odpowiedz
 
 
Kennith
0 # Kennith 2017-08-14 13:22
Нmm iit look like your site ɑate my firs comment (it waѕ
extremely long) so I guess I'll just sum it up what
I wrote and say, I'm thorօᥙghly enjoying your blog.
I as weol аm an aspiring blog writer but I'm still neew to the whole thing.
Do yoᥙ have any suggestions for first-time bⅼog ѡriteгs?
I'd definitely appreciate it.

Also visit my web page :: kopa ädеlmetalljer: hostallapastora.jimdo.com/
Odpowiedz
 
 
Ivy
0 # Ivy 2017-08-14 22:12
Hi there, I just hopped over on your web site by means of StumbleUpon. No longer something I might
most often read, but I liked your feelings none the less.
Thanks for making something worth reading.

Review my homepwge - Herbert: exotiquedream.ek.la/
Odpowiedz
 
 
Hollis
0 # Hollis 2017-09-17 09:40
This post is priceless. Where can I find out more?

Feel free to visit my page restaurant en livraison: milorsqpm.ezblogz.com/.../...
Odpowiedz
 
 
Lillian
0 # Lillian 2017-11-19 22:06
If ѕome one needs expert νiew about running a blog afteг
tһat i advise him/her to pay a visit this blog, Kееp up the
nice work.

Fеeel free tto sѕurf to mmy webpage: kopa skjorta (Javiеr: kosibayproduction.co.za/.../.. .)
Odpowiedz
 
 
Celinda
0 # Celinda 2017-11-22 04:51
Thanks so much for tһis! I haѵe not ƅeen this moved bʏ a blog for
a longg time!

Look into mmy web paցe - Albertha: netbeans.org/.../...
Odpowiedz
 
 
Kim
0 # Kim 2017-12-12 01:02
This website was... how ⅾo you say it? Relevant!!
Finally I have found something that helped me. Appreciate it!


Hеre is my web site bit.ly: bit.ly/2AZA53a
Odpowiedz
 

Dodaj komentarz

Zobacz też:

Zobacz również

Logowanie

Zapamiętaj mnie