Przepływ jednej sztuki

Przepływ jednej sztuki (one-piece-flow) to przepływ wyrobów jeden za drugim w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem klienta. W przeciwieństwie do produkcji partiami, przepływ jednostrumieniowy wymaga, aby wyroby przepływały przez maszyny pojedynczo w ciągu zapewniającym realizację zasady Słownik pojęć FIFO (pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjściu).

1

Zastosowanie przepływu jednostrumieniowego pozwoli na:

  • - skrócenie czasu realizacji zlecenia,
  • - zwiększa elastyczność sterowania produkcją,
  • - redukcję liczby operatorów,
  • - redukcję obsługi magazynów i transportu,
  • - obniżenie ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia wyrobu,
  • - łat i szybką identyfikację miejsca powstania błędu.

Omówione korzyści wpłyną na redukcję długości cyklu produkcyjnego (nawet o 70%), redukcję ilości środków obrotowych zaangażowanych w jedno zlecenie, obniżenie kosztów związanych z brakami, a także sprawne wprowadzanie zmian w projekcie wyrobu lub planie produkcji. Rysunek 2 prezentuje wpływ rodzaju przepływu na zmienne ekonomiczne.

2

Zastosowanie PJ wymaga formy produkcji, która charakteryzuje się takimi cechami jak komórkowe rozmieszczenie maszyn i urządzeń oraz uniwersalizacja stanowisk roboczych.

Właściwa aranżacjpowierzchni produkcyjnej, maszyn i jej obsługi umożliwi jednostrumieniową realizację procesu, a przy okazji zwiększy elastyczność produkcji. Konieczne staje się tu zgrupowanie maszyn w Słownik pojęć komórki produkcyjne oraz zastosowanie obsługi wielowarsztatowej. Często, dla zwiększenia efektywności działań stosuje się uniwersalizację maszyn, co dodatkowo wzmacnia elastyczność przedsiębiorstwa w reagowaniu na zmiany potrzeb rynkowych pozwalając na zamianę produkowanego wyrobu lub modyfikacje w samym wyrobie. Właściwa budowa komórek produkcyjnych skupiać się powinna na produkcie, a nie na wyposażeniu. Jednocześnie powinna umożliwiać obsługę wielowarsztatową.

Tworzenie komórek produkcyjnych z obsługą wielowarsztatową wpływa na zmianę relacji pomiędzy ludźmi i maszynami. Operator, w trakcie tzw. treningu krzyżowego, musi nauczyć się obsługi urządzeń innych niż dotychczasowe i jednocześnie zarządzać przepływem produktu przez te maszyny. W jednej komórce może pracować jeden lub kilku operatorów — w zależności od wielkości komórki, długości czasu jednostkowego na danej maszynie, rozmiaru produkcji. Przyporządkowanie jednej osobie kilku następujących po sobie zadań ułatwia jej kontrolę przebiegu przepływu jednej sztuki lub stopniową redukcję wielkości partii obrabianych na poszczególnych maszynach (w sytuacji gdy pierwsze analizy nie pozwalają na zastosowanie przepływu jednostrumieniowego). Jednocześnie pojedyncza obróbka części pozwala na kontrolę jakości wykonywanych po sobie czynności i niemal natychmiastową reakcję na nieprawidłowości.

Co istotne, komórkową organizację produkcji nazywa się także organizacją opartą na kryterium zadowolenia społecznego.

Kolejnym elementem wpływającym na możliwość zastosowania przepływu jednostrumieniowego jest eliminacja czynności nie dodających wartości tj. transport i przestoje, skrócenie czasów przezbrojeń, a także wyeliminowanie czynności kontrolnych oraz podniesienie jakości wyrobów. Te zadania powinny zapewniać czynności podjęte w ramach transformacji poszczególnych procesów, a w szczególności podczas standaryzacji pracy.

Słownik pojęć Proces wdrożenia przepływu jednej sztuki, czasem nazywany przepływem jednostrumieniowym przedstawia rysunek 3.

3

PROJEKPRZEPŁYWU WYROBOW

Projekt przepływu wyrobów powinien opierać się na schemacie przepływu wyrobów (rysunek 6.3.7). Celem prac podejmowanych na tym etapie jest określenie wielkości partii WP (w przypadku przepływu jednej sztuki WP = 1) jakie pojawiać się mają pomiędzy poszczególnymi maszynami. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że przepływ jednostrumieniowy nie zawsze można zastosować do wszystkich etapów procesu produkcyjnego. W niektórych komórkach może wystąpić konieczność produkcji w małych partiach z uwagi na długość czasu przygotowaczo-zakończeniowego. Ważne jest jednak, by do tego stanu dążyć poprzez obniżenie wielkości partii do poziomu zapewniającego efektywność przepływu wyrobów przez Słownik pojęć proces. Efektywność tę zapewni synchronizacja wielkości partii na poszczególnych stanowiskach oraz analiza czasów przygotowawczo- zakończeniowych.

Synchronizacja wielkości partii polega na takim ich ustaleniu by partie na poszczególnych stanowiskach były swoją krotnością. Brak synchronizacji na tym etapie spowoduje powstawanie zapasów przystanowiskowych i wydłużenie czasu trwania cyklu produkcyjnego.

Do właściwego zbudowania Schematu niezbędna jest analiza udoskonalonych formularzy obserwacji maszyn.

onepiece4

Jak wynika z uproszczonego przykładu przedstawionego na rysunku 6.3.7 nie zawsze korzystne jest zastosowanie przepływu jednej sztuki. W omawianym przypadku spowodowane jest to głównie czasem obróbki detali na poszczególnych maszynach. Półwyrób 1 spływa z maszyny A do maszyny B pojedynczo, jednak czas obróbki detalu 1 na maszynie C jest znacznie krótszy niż na maszynie B, stąd korzystniej jest przesyłać element w partiach po dwie sztuki (PW=2). W tym czasie można realizować produkcję innego detalu. (tu: detalu 2). Przepływ o współczynniku PW=2 wystąpił także z maszyny C do D dla elementu 2.

Krótki czas obróbki detalu 1 na maszynie D wymusza opóźnienie jego przetwarzania tak, aby obie partie elementów 1 następowały po sobie. W związku z tym maszyna D przez dłuższy okres czasu pozostaje nieobciążona. Aby wykorzystać czas jej biegu dokonuje się przezbrojenia maszyny i produkuje wyrób 2. Ponieważ zaś czas jego obróbki nie jest długi korzystnie jest obrabiać oba detale 2 jeden po drugim. Żeby było to możliwe, należy poczekać, aż maszyna C obrobi oba elementy 2.

Możliwe jest oczywiście pojedyncze przesyłanie detali 2 z maszyny C do D. Można by wtedy rozpocząć obróbkę pierwszego półwyrobu 2 wcześniej. Powstaje jednak problem co zrobić z czasem przestoju maszyny. Dlatego też obciążenie maszyny D zaharmonogramowano ,,od końca” tj. uzależniono jej pracę od spływu detalu 1.

Jak widać na rysunku 6.3.7 przestoju nie udało się uniknąć podczas obciążania maszyny E.

Przedstawiony przykład odnosi się jedynie do dwóch detali. Detal 1 musi być obrabiany na maszynach A-E, zaś detal 2 na maszynach C-E. Ustalenie kolejności obróbki każdego z detali nie nastręcza trudności. Problem pojawia się przy większej ilości obrabianych elementów. W tym celu do ustalenia kolejności obróbki detali należy wykorzystać jedną z metod szeregowania.

PROJEKOBSŁUGJ WJELOWARSZTATOWEJ

Projekt obsługi wielowarsztatowej powinien odnosić się do określenia maszyn, które mogą być obsługiwane przez każdego z operatorów. Kryteriami oceny nie powinny być tu umiejętności pracowników (które zostaną nabyte w trakcie treningu krzyżowego: patrz poniżej), ale dostęp do maszyn, zgrupowanie maszyn w komórki czyli czas dostępu danego operatora do urządzenia, które miałby obsługiwać.

W tym celu należy przeanalizować plan zagospodarowania powierzchni (opracowany w rozdziale 6.2.23) i ocenić jego dostosowanie do aktualnych wymagań. W razie niezgodności należy dokonać ponownej aranżacji przestrzeni produkcyjnej.

Kolejnym krokiem będzie analiza wyposażenia komórek produkcyjnych. Komórkowa organizacja produkcji nie wymaga tak szybkich i wyspecjalizowanych maszyn jak produkcja wielkoseryjna. Wręcz przeciwnie, komórki znacznie lepiej funkcjonują przy wykorzystaniu mniejszych i często wolniejszych maszyn.

Wykorzystanie mniejszych maszyn wynika z potrzeby obróbki jednego lub kilku wyrobów w przyjętej jednostce czasu. Mniejsza maszyna zajmuje mniej miejsca, a ustawienie kilku takich maszyn w komórce redukuje dystans pomiędzy nimi. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu przepływu jednostrumieniowego nie potrzebna jest powierzchnia dotychczas przeznaczona pod tzw. produkcję w toku — czyli magazyny przystanowiskowe potrzebne do kumulacji wyrobów z partii.

Zastosowanie wolniejszych maszyn uzasadnione jest potrzebą dostosowania tempa produkcji do potrzeb reprezentowanych przez rynek. W przeciwieństwie do produkcji wielkoseryjnej, w której celem jest wyprodukowanie jak największej liczby wyrobów w czasie.

Maszyny wykorzystywane w komórkach produkcyjnych muszą być uniwersalne. Aby móc wykorzystać je maksymalnie, muszą umożliwiać szybkie nastawy i przezbrojenia (por.

rozdz. 6.2.2.6, Skrócenie czasów przezbrojeń). Dzięki czemu w ciągu jednej zmiany możliwe jest wyprodukowanie wielu różnych wyrobów.

Uniwersalność powinna także oznaczać możliwość przemieszczania (poprzez np. zamontowanie kółek). ,,Ruchomość” maszyny pozwoli na dowolne i łatwe grupowanie w zależności od zmian sekwencji obróbki w nowych wyrobach, czy też na eksperymentowanie z nowym planem zagospodarowania. Możliwość przemieszczania maszyn dodatkowo wpływa na uelastycznienie produkcji.

Uzupełniającą korzyścią wykorzystania niewielkich maszyn jest ich niższa cena i łatwiejsza obsługa serwisowa.

Kolejnym krokiem jest ocena operatorów pod kątem możliwości obsługi kilku maszyn. Może wystąpić konieczność przeniesienia ,,mało elastycznego” pracownika na stanowisko wymagające ciągłego nadzoru czy też wysokiej specjalizacji. Ocena operatora powinna zakończyć się określeniem maszyn, które powinien umieć obsłużyć. W wartościowaniu pracowników pomoże Formularz Oceny Wielowarsztatowej Pracownika.

onepiece5

REWJZJA PROJEKTPRZEPŁYWU WYROBOW

Zrealizowane podczas budowy obsługi wielowarsztatowej czynności pozwalają na przyporządkowanie operatorom poszczególnych zadań. Oznacza to, że rewizja ma na celu przypisanie pracowników do odpowiednich czynności i skorygowanie projektu przepływu z uwagi na zasoby ludzkie. Należy w tym celu nanieść na Schemat przepływu wyrobów kody operatorów odpowiedzialnych za realizację zadań (patrz: rysunek 6.3.8) z uwzględnieniem czasu obsługi maszyny, a następnie dokonać rewizji przepływów z uwagi na relację maszyna — operator — wyrób.

Jednym z celów przepływu jednej sztuki jest postęp człowieka za wyrobem. W związku z tym należy dążyć do znalezienia takich rozwiązań, które umożliwiłyby przemieszczanie operatora razem z wyrobem. Najczęściej takie możliwości rosną wraz ze wzrostem bezobsługowej pracy maszyny. Uwaga: wymóg ten nie jest obligatoryjny, ale wskazany. Takie postępowanie ułatwia operatorowi poszukiwanie rozwiązań dotyczących doskonalenia przepływu, a jednocześnie zwiększa odpowiedzialność za jakość wyrobu.

Mamy tu zatem dwie korzyści: redukcja czasu potrzebnego na realizację wyrobu oraz obniżenie kosztów związanych ze złą jakością wyrobu.

Podczas przyporządkowania operatorów do zadań należy zwrócić uwagę na przestoje operatorów. Bardzo często pomija się możliwość przeniesienia czynności przygotowawczo- zakończeniowych na innego operatora. Co w znacznej mierze mogłoby usprawnić przepływ wyrobu (por. rozdz. 6.2.6, Skrócenie czasów przezbrojeń). Właściwą ocenę planu pracy operatorów umożliwi stworzenie wykresu obciążenia pracownika (rysunek 6.3.9)

onepiece6

Przedstawiony powyżej wykres obciążenia operatorów przedstawia sposób w jaki można zredukować liczbę operatorów w komórce. W standardowym układzie do obsługi pięciu maszyn przydzielono by pięciu pracowników. Zastosowanie przepływu jednostrumieniowego zredukowało tę liczbę do trzech osób zapewniając jednocześnie ciągłość ich pracy (niewielkie przerwy przeznaczone są na przemieszczenie pomiędzy stanowiskami ewentualnie na uprzątnięcie stanowiska pracy czy przegląd parametrów pracy maszyny itp.). Zastosowane rozwiązanie wymaga jednak od operatorów umiejętności obsługi kilku maszyn. Stąd konieczność przeprowadzenia tzw. treningu krzyżowego.

Wykres obciążenia operatorów posłuży im do harmonogramowania własnej pracy.

TRENJNG KRZYŻOWY

Wiele przedsiębiorstw posiada wykwalifikowany personel, którego zadaniem jest realizacja czynności specjalnych lub wymagających (z punktu widzenia pracodawcy) wysokich umiejętności. Stworzenie sytuacji, w której tylko jedna osoba potrafi wykonać określone zadanie jest niezwykle niebezpieczne dla przedsiębiorstwa. Co stanie się gdy pracownik zachoruje, czy zwolni się z pracy? Zadanie zostanie przekazane innej osobie. Osobie, która często nie posiada odpowiednich umiejętności i musi je zdobyć. Do czasu, aż umiejętności te nabędzie, zadanie wykonywane jest mniej efektywnie, a co za tym idzie bardziej kosztownie. Rozwiązaniem tego problemu jest stworzenie systemu doskonalenia pracowników w obrębie poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa — komórek produkcyjnych, wydziałów itp. Jednym z takich systemów jest trening krzyżowy.

Trening krzyżowy umożliwia pracownikom zdobycie umiejętności pozwalających na wykonywanie wielu różnych funkcji podczas realizacji procesu oraz pozwala zespołowi wziąć pełną odpowiedzialność za realizację im wyznaczonego odcinka procesu. Operator, który nabędzie umiejętność obsługi kilku maszyn, będzie posiadał kwalifikacje do wprowadzania zmian w zachodzącym procesie. Taki uniwersalny pracownik staje się bardziej wartościowy nie tylko dla swojego zespołu, ale i całego przedsiębiorstwa. Jednocześnie posiadane kwalifikacje umożliwiają pracownikowi szybszy awans.

Do przeprowadzenia treningu wykorzystuje się Wykres Treningu Krzyżowego (rysunek 1) pozwalającego na obserwację przebiegu rozwoju umiejętności pracowników poszczególnych zespołów.

onepiece7

Na wykresie umieszcza się nazwiska osób objętych danym obszarem (np. z danej komórki produkcyjnej) oraz czynności wykonywane (maszyny obsługiwane) w tym obszarze. Na początku określa się, który z pracowników posiada umiejętności realizacji danej czynności pozwalające mu na przeprowadzenie instruktażu innych osób. Taki pracownik oznaczany jest pełnym okręgiem. W dalszej kolejności określa się zakres umiejętności każdej z osób w stosunku do każdej z czynności.

Pracownik — instruktor ma za zadanie szkolić swoich współpracowników w zakresie czynności w której się specjalizuje. Treningi następować powinny według przyjętego harmonogramu - na każdy z trzech etapów (czynności pomocnicze, czynności właściwe, nastawy przezbrojenie) należy przeznaczyć, w zależności od potrzeb, jedną - dwie godziny dziennie. Nabycie umiejętności instruktora uzależnić należy od stażu pracy i bezbłędnej obsługi stanowiska pracy.

Zdobycie umiejętności (które można oznaczyć na wykresie) powinno być mierzone np. poprzez porównanie czasu wykonania danej czynności przez instruktora i ucznia, a następnie zaznaczane na wykresie.

W ramach promowania rozwoju osobistego pracowników całego przedsiębiorstwa wykres ten powinien być umieszczony na tablicy dostępnej dla każdego.

Wydawać się może, że trening krzyżowy nie spotka się z przychylnością pracowników. Z jednej strony pracownik — specjalista może obawiać się utraty swojej pozycji i znaczenia dla przedsiębiorstwa, z drugiej strony pracownicy mogą nie mieć ochoty nabywać umiejętności, które w ich mniemaniu są zbędne.

Rozwiązaniem tego problemu może być stworzenie odpowiedniego systemu motywacji pracowników poprzez np. drobne gratyfikacje pieniężne czy też oficjalne pochwały. Ważne jest także uzmysłowienie pracownikom, że ich rozwój może być ważnym czynnikiem przy awansach.

Z punktu widzenia pracodawcy, zastosowanie treningu krzyżowego jedynie w celu zapewnienia pracownika zastępczego, może wydawać się zupełnie zbędnym wysiłkiem i stratą czasu, który zamiast na produkcję został przeznaczony na bezzasadne szkolenie.

Bardzo ważne jest uświadomienie sobie, że wyszkolony i uniwersalny (na ile to możliwe) pracownik jest bardzo cennym źródłem informacji o przebiegu procesów zachodzących w danym obszarze. Dzięki szerokiej wiedzy, wynikające z poznania specyfiki realizacji poszczególnych czynności, ma on całkowity pogląd na przebieg tych czynności i ich wzajemne zależności. Nie martwi się on tylko o swoje stanowisko pracy, ale rozumie w jaki sposób sam wpływa na realizację innych zadań. Takie spojrzenie powinno doprowadzić do poszukiwania rozwiązań w zakresie doskonalenia całego procesu, a nie tylko wyizolowanej czynności. A dzięki temu, że każdy z pracowników będzie miał swój pogląd na przebieg procesów, można oczekiwać zadowalających rezultatów w zakresie efektywności produkcji. To zaś jest efektem wartym wprowadzenia systemu doskonalenia pracowników.

WDROŻENJE PROJEKTOW

Przeprowadzone prace projektowo-szkoleniowe umożliwiają wdrożenie zmian w następującej kolejności:

1. Ponowna aranżacja powierzchni produkcyjnej z ewentualną wymianą maszyn.

2. Trening krzyżowy operatorów.

3. Seria próbna przepływu zgodnego z projektem.

4. Wprowadzenie poprawek do przepływu.

5. Praca właściwa.

Literatura:

[1] Wróblewski K.J., Podstawy sterowania przepływem produkcji, WN-T, Warszawa 1993 [2] Lipecki J., ,,Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa” nr 8/1995

Joanna Czerska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Region: Pomorskie
Branża: Kompleksowe wdrażanie narzędzi Lean Management i TOC
 

Komentarze:

Komentarze   

 
Cecila
0 # Cecila 2017-06-21 11:41
You have got wonderful info in this case.

[url=http://developingch.com/comment/html/index.php?page=1u=1414 - savemlak.jp/.../... - rezky109.kuliahweb.com/.../... - best.mu/user/antjegoudie623/

My page; صفحه
اصلی وب سایت: forum.tkar-khj.ir/.../
Odpowiedz
 
 
Brittany
0 # Brittany 2017-06-23 09:32
Incredibly user pleasant website. Enormous information offered on couple of clicks.


soins massage lyon: artboomaras.ir/.../
Odpowiedz
 
 
Kelvin
0 # Kelvin 2017-06-25 21:09
Thanks extremely valuable. Will share website with my good friends.


Suggested Website: stoffelmedia.de/.../ - [url=http://www .regetisphotogr aphy.net/nbkris t/ist90/member. php?action=prof ileu=10781 - http - grossiste-associations.com/... /... - restaurantequintadaluz.pt/.../ www.elisacavanna.us: www.dungdong.com/.../
Odpowiedz
 
 
Raquel
0 # Raquel 2017-06-27 02:25
Thanks very valuable. Will certainly share site with my friends.her explanation: www.1euroanunt.ro/.../3461
- related
resource site: ausid.net/.../ - [url=http://www .debydo.com/?op tion=com_k2 www.elisacavanna.us: korsakovschool1.ru/.../...
Odpowiedz
 
 
Charley
0 # Charley 2017-09-29 17:16
Thank You! But according to my English writing
packet it sates we shall put the attention greater at the beginning of the essay.


Here is my weblog :: Programming in C/C++ Using Android Mobile: writesuperessay.us/.../...
Odpowiedz
 
 
Chang
0 # Chang 2017-09-29 17:23
How helpful and useful to write an essay when listening the excellent
guide from this Video. Thank you so much Emma!


Here is my blog KEY TO
ENGLISH PREPOSITIONS IN ENGLISH GRAMMAR.: writesuperessay.us/.../...
Odpowiedz
 
 
Torsten
0 # Torsten 2017-09-29 18:53
Thanks. I'm russian and we have not articles in our language.

So articles are the most difficult topic for many
of our people.

My homepage: Phrases: writesuperessay.us/.../...
Odpowiedz
 
 
Zandra
0 # Zandra 2017-09-30 06:07
It has not till hell freezes over been easier to judge
between the transportation services, as all consumer
opinions and testimonials are gathered in ditty see on you to pick
the best. Levant peevish supremacy and as a conclude
miserable endure alongside consulting any paraphrase website reviews.
Unreservedly written testimonials will example you through the
activity of selecting the one and alone change usefulness that
last will and testament spasmodically your needs.


My page ... online transcription: transcriptionistforbloggers.co m
Odpowiedz
 
 
Davis
0 # Davis 2017-10-02 14:59
Businesses are erasing the boundaries between nations and as
a fruit, communication compete with the requisite
part in expanding your reach as entrepreneur. Communication, in this be important, is the knack to mutate
between any language doublet there is and the rewrite services increase has made
it steady easier. You just have to coerce unwavering the flock you trust
your rendition offers fair help, which can be verified by checking
the reviews of the particular one.

Feel free to visit my homepage ... pickwriters.blogspot.com/: pickwriters.blogspot.com/
Odpowiedz
 
 
Ala
0 # Ala 2017-10-16 15:20
kredyt internetowy: motomax.com/.../...
kredyty chwilowki: spellgood.com/.../...


pozyczki
kredyt gotowkowy
Odpowiedz
 
 
Emily
0 # Emily 2017-11-06 15:40
tirage tarots gratuit oui non tarot gratuit: www.tressa.space astrologie tarot amour
Odpowiedz
 
 
Mayra
0 # Mayra 2017-11-06 15:58
tarot divinatoire cartomancie croisee tirage tarot gratuit: www.waneta.space tarot
multijoueur
Odpowiedz
 
 
Gina
0 # Gina 2017-11-06 18:57
livre d'or voyance voyance gratuite: www.shalanda.space voyance
consultation gratuite en direct
Odpowiedz
 
 
Annie
0 # Annie 2017-11-06 21:04
videncia barata por visa videncia gratis: www.adalyn.club quien tara medium
vidente
Odpowiedz
 
 
Shaun
0 # Shaun 2017-12-10 17:02
nowygfd.pl: Nowygfd.pl/ Most piano
benches on the websites for purchase are new piano benches, packed in a very box with the detachable legs stored inside.

Guitar Tutor Books & DVDs - Go to Amazon or any music store and you will probably
look for a bewildering array of guitar instruction books and DVDs.

Your other legitimate source to your NY Giants tickets could be the many licensed New York ticket brokers, who walk out
of the way to arrange your tickets for you.
Odpowiedz
 
 
Jennifer
0 # Jennifer 2017-12-10 22:10
goo.gl/egD5RP lekkie-pioro.pl goo.gl/2yiijV cotswold-wedding.co.uk goo.gl/YLDQ04 surreyweddingvideo.co.uk Nonetheless, the Internet can be continually
advancing, which suggests the face of digital information is all the time changing too.

bit.ly: bit.ly/2lSulk2/2lntFFS tinyurl.com/z44elfb tinyurl.com/zsnkztf tinyurl.com/h22ujqn goo.gl/tJFctW bedstock.co.uk
Odpowiedz
 
 
Alberto
0 # Alberto 2017-12-16 17:25
It's important to look for a reputable and skilled professional to repair or
service your antique music box. you may go for the store and discover hundreds of different comic
books many of which were upgraded to television when that media was introduced.
Through the character of Sita, she openly enacted a homosexual person.

Also visit my page: onemarket.pl: onemarket.pl
Odpowiedz
 
 
Bud
0 # Bud 2018-01-01 14:49
tinyurl.com/yclvfz4a The absence of additional frills for the photo
book implies you could go from choosing images to checkout
in around 15 mins. wieliczko.eu

My web page :: goo.gl/znd9cJ: goo.gl/znd9cJ
Odpowiedz
 
 
Verona
0 # Verona 2018-02-23 16:57
Girls will bleed/spot about 1/10 times you have sex.


Also visit my page ... cheating wife
picture quotes: wpsuo.com/.../...
Odpowiedz
 
 
Neva
0 # Neva 2018-03-09 14:26
Ruben L. Oppenheimer is onze veel geprezen cartoonist.Check out my site; getrouwde vrouw frans: neuken.date/sitemap11.php
Odpowiedz
 
 
Irma
0 # Irma 2018-03-18 09:17
Ook jij verdient vrouwelijke liefde, zorg
en aandacht.

Here is my web-site: getrouwde vrouw in de islam: sexonline.download/.../
Odpowiedz
 
 
Chester
0 # Chester 2018-03-23 03:37
Maak rondjes rond de vagina en langs de schaamlippen.

My weblog geilesenioren.t k: geilesenioren.tk/sitemap10.php
Odpowiedz
 
 
Werner
0 # Werner 2018-03-23 19:40
Dat kan via LiveTalks, een live chat op Facebook.

my web page ... getrouwde vrouw aanhef
engels: gratissexdvd.tk/sitemap11.php
Odpowiedz
 
 
Smithg233
0 # Smithg233 2018-05-19 06:39
whoah this weblog is wonderful i love studying your posts. Stay up the great work! You know, many individuals are searching round for this info, you can aid them greatly. gcdaedefgekdbed g
Odpowiedz
 

Dodaj komentarz

Zobacz również

Logowanie

Zapamiętaj mnie