Total Productive Maintenance

Total productive Maintenance ( Słownik pojęć TPM) definiuje się jako obsługę konserwacyjną maszyn i urządzeń realizowaną wewnątrz całego przedsiębiorstwa przez operatorów i personel odpowiedzialny za utrzymanie ruchu. Słownik pojęć TPM dąży do realizacji następujących celów:


  • - Maksymalizacja efektywności wyposażenia (doskonalenie całkowitej efektywności).
  • - Rozwój systemu utrzymania ruchu (obsługi konserwacyjnej) w celu przedłużenia
  • żywotności wyposażenia.
  • - Zaangażowanie wszystkich działów w planowanie, projektowanie, wykorzystanie i obsługę konserwacyjną wszystkich urządzeń.
  • - Aktywizację zaangażowania pracowników w obsługę konserwacyjną wykorzystywanych urządzeń.
  • - Promowanie Słownik pojęć TPM poprzez czynności realizowane przez małe grupy zadaniowe.

Celem nadrzędnym Słownik pojęć TPM jest zero awarii i zero defektów wynikających z pracy maszyny.

Niżej przedstawiony schemat ukazuje etapy tworzenia zmian w zakresie czynników.

tpm zmiany czynnikow

Do oceny stanu istniejącego należy wykorzystać współczynnik Słownik pojęć OEE.

Współczynnik Słownik pojęć OEE jest kluczowym miernikiem w Total Productive Maintenance Słownik pojęć TPM. Całkowita efektywność wyposażenia to miara efektywności pracy maszyny obliczana na podstawie jej osiągów: dostępności w znaczeniu czynnej pracy maszyny, wykorzystania w znaczeniu planowanego procentowego obciążenia oraz jakości produkowanych przez maszynę wyrobów. Sposób obliczania wartości Słownik pojęć OEE przedstawiono na Arkuszu obliczeniowym Słownik pojęć OEE (poniżej).

W kroku tym należy obliczyć wartość Słownik pojęć OEE dla każdej z maszyn uczestniczących w procesie. Zestawienia wartości Słownik pojęć OEE dokonać w tabeli: CAŁKOWITA EFEKTYWNOŚĆ WYPOSAŻENIA OEE. Dla właściwej oceny efektywności wyposażenia niezbędna jest analiza danych w dłuższym okresie czasu i przyjęcie wartości średniej.

tpm arkusz

Wartość Słownik pojęć OEE (pożądana powyżej 60%, zadowalająca powyżej 80%) pozwala na ocenę efektywności wykorzystania maszyn, a w konsekwencji całego procesu z punktu widzenia maszyn i urządzeń. W tym kroku można ocenić warunki i metody konserwacji maszyn i urządzeń, jakość wyrobów wynikającą z warunków pracy maszyn oraz obciążenie maszyn wynikające z dotychczasowego planu produkcji.

Kolejnym elementem jest określenie przyczyny źródłowej zauważonych problemów. Do tego celu należy wykorzystać analizę 5 whys (opis w załączeniu). Ustalenie przyczyny źródłowej wymagać będzie również fizycznej analizy warunków przebiegu czynności, czyli obserwacji linii (stanowiska) w obrębie zidentyfikowanego problemu.

Zazwyczaj na powstanie problemu wpływ mają zmienne czynniki powodujące zmianę warunków pracy. Dlatego też należy rozważyć wszystkie sytuacje, w których następuje ta zmiana na analizowanym stanowisku. Otrzymane wyniki pozwolą na ustalenie punktów regulacji i deregulacji maszyny i ocenę możliwości ich eliminacji, bądź doskonalenia. Dogłębne badania umożliwią także określenie miejsc w urządzeniu, które najczęściej podlega rozregulowaniu, dzięki czemu można będzie określić wytyczne dotyczące kontroli maszyny i sposobów jej regulacji. Dodatkowo, co niezwykle istotne, analiza ta wspomoże zrozumienie przez operatora przyczyn niewłaściwej pracy i nauczy zapobiegać problemom.

Na tym etapie powstaną projekty rozwiązań usprawniających przezbrojenie, eliminujących przyczyny deregulacji maszyny, standaryzujących przebieg pracy maszyny.

Kolejnym elementem będzie ustalenie wytycznych dotyczących kontroli stanu urządzeń i sposobów jego naprawy. Wytyczne te muszą uwzględniać konieczność przejścia od konserwacji profilaktycznej (a może nawet napraw w przypadku awarii) do konserwacji prognozowanej. Jednak na początku wprowadzania zmian należy przyjąć, że to operator jest odpowiedzialny za obserwację i rejestrację zmian w parametrach pracy maszyny oraz ustalić zakres w jakim operator ma samodzielnie dokonywać obsługi konserwacyjnej maszyny i kiedy powiadomić dział techniczny/konserwatora maszyn o zmianach w pracy maszyny. Ustalenia te powinny mieć odzwierciedlenie w zapisach w karcie uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracownika.

KONSERWACJA PROFILAKTYCZNA

preventive maintenance — naprawy okresowe; oznacza realizację wszystkich zalecanych przez producenta czynności konserwacyjnych w określonych przez niego odstępach czasu; dodatkowo k.p. opiera się także na wcześniejszych doświadczeniach przedsiębiorstwa z zakresu obsługi danego urządzenia; operatorzy urządzeń są odpowiedzialni za właściwe użytkowanie i przeszkoleni w zakresie podstawowej obsługi konserwacyjnej oraz drobnych napraw; dąży się również do tego by operatorzy sami monitorowali stan maszyny i rejestrowali wszystkie usterki, tak aby możliwe było zapobieganie usterkom i awariom.

KONSERWACJA PROGNOZOWANA

predictive maintenanc— konserwacja polegająca na przewidywaniu i wczesnym zapobieganiu powstawania usterek czy awarii; polega na stworzeniu bazy danych wszystkich napraw dokonywanych na urządzeniu (do 5 lat wstecz) i statystycznej analizie prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia danego typu usterki. Analiza ta dostarcza:

1) informacji o możliwym terminie wystąpienia awarii i zapobieżeniu jej, 2) danych o potrzebach związanych z częściami zamiennymi do urządzeń. Jeśli krzywa rozkładu prawdopodobieństwa jest zbyt szeroka by móc niezawodnie wskazywać ,,ogniska zapalne” dokonuje się analizy zmian okresowych i na jej podstawie określa terminy o największym ryzyku wystąpienia awarii. K.P. umożliwia określenie dwóch, istotnych z ekonomicznego punktu widzenia, wartości: 1) limitu części zamiennych do maszyn utrzymywanych w magazynie narzędzi, 2) liczby osób odpowiedzialnych za obsługę konserwacyjną i terminy przeglądów.

Z definicji konserwacji prognozowanej wynika konieczność kontroli elementów mających wpływ na współczynnik Słownik pojęć OEE. Są to przede wszystkim:

 • - awarie,
 • - przestoje i postoje
 • - błędy jakościowe
 • - zmiany wydajności (tzw. straty mocy).

Do zapisu problemów z poszczególnych grup posłużyć może niżej przedstawiona Karta zapisu problemów (tabela 2)

tpm karta

Przedstawiona powyżej Karta zapisu problemów dotyczy konkretnego stanowiska pracy. Powinna ona być zatem wypełniana przez operatora. Na koniec każdego okresu analizy karty powołany, w ramach wdrożenia Słownik pojęć TPM, Zespół Kontroli Obsługi Urządzeń powinien zebrać wszystkie karty i dokonać ich analizy pod kątem głównych przyczyn powstawania problemów. Może okazać się, że np. pracownicy są niewłaściwie przygotowani do obsługi maszyn. Jednak taki wniosek można wysnuć dopiero po przeprowadzeniu gruntownej analizy pozwalającej na ocenę stanu istniejącego i ustalenie jego przyczyny źródłowej (por. analiza 5 whys).

Systematyczna notacja umożliwia ustalenie głównych źródeł (np. dzięki zastosowaniu analizy Pareto — por. Słownik Pojęć) błędnie wykonywanych czynności i ich eliminację. Analiza przyczynowo-skutkowa pozwoli na właściwą hierarchizację problemów i prawidłowe ustalenie harmonogramu ich likwidacji.

Kolejnym krokiem staje się znalezienie rozwiązania zapobiegającego powstawaniu problemu i ustalenie czynników ją warunkujących.

Przeprowadzona analiza ma posłużyć ustaleniu standardów określających warunki pracy maszyny, zbudowaniu list kontrolnych dotyczących regulacji maszyny, przezbrojenia i serwisowania. Listy kontrolne mają za zadanie wspomóc operatora w czynnościach obsługowo-konserwacyjnych, a nie jak może się wydawać utrudnić mu działania. Przeniesienie odpowiedzialności za główną część obsługi konserwacyjnej na operatora nie może być przyczyna wydłużenia się cyklu produkcyjnego. Dlatego też Listy kontrolne pozwolą na bezbłędne i szybkie przygotowanie stanowiska do pracy, eliminując jednocześnie potrzebę wielokrotnego ustawiania warunków pracy maszyny.

Ostatnim krokiem wdrożenia Słownik pojęć TPM jest doskonalenie obsługi maszyn. Do tego celu można wykorzystać Formularz oceny Słownik pojęć TPM.

tpm formularz

Zmiany dostrzeżone w trakcie oceny Słownik pojęć TPM powinny stać się wskazówką do ponownej analizy przyczyn osiągania niewłaściwych efektów pracy maszyny czy linii produkcyjnej.

Ocena ta dokonywana powinna być przez wytypowany zespół Kontroli Obsługi Urządzeń (składający się pracowników bezpośrednio produkcyjnych) z początku raz na miesiąc, później raz na trzy miesiące. Zespół Kontroli Obsługi Urządzeń odpowiedzialny jest także za analizę przyczyn nieodpowiedniego poziomu obsługi konserwacyjnej (por. analiza 5 why -załącznik) i generowanie działań naprawczych. W tworzeniu pomysłów doskonalenia stanu istniejącego powinni uczestniczyć także operatorzy uczestniczący bezpośrednio w transformowanych czynnościach, jako osoby najbardziej zainteresowane i mogące dostarczyć szczegółów dotyczących warunków pracy. Nie mniej ważny jest udział osób nie związanych z analizowanym stanowiskiem pracy z uwagi na uproszczenie ,,łamania” paradygmatów związanych z przyzwyczajeniami.

METOD5 WHYS

whys, inaczej zwana także Root Cause Analysis— Analiza przyczyn wystąpienia rozważanego zjawiska polegająca na pięciokrotnej odpowiedzi na pytanie: dlaczego? w stosunku do wyłaniających się odpowiedzi. Przykład analizy podaje poniższy rysunek:

tpm metoda

Literatura:

 1. [1] Elliot B.R.,Hill G., Total Productive Maintenance  Is it time to move on?, Logistics
 2. Solutions, Vol.1, issue 3, czerwiec 1999, Wielka Brytania.
 3. [2] Ewaldz D., Predictive and Preventive Maintenance, Manufacturing Insight 002, Bourton
 4. Group, USA.
 5. [3] Elliot B.R.,Hill G., Total Productive Maintenance  Is it time to move on?, Logistics
 6. Solutions, Vol.1, issue 3, czerwiec 1999, Wielka Brytania.
 7. [4] Productivity Development Team, The, Focused Equipment Improvement for Słownik pojęć TPM teams, Productivity Inc., Portland, Oregon, USA, 1997.
 8. [5] Rhoberts J.,Total Productive Maintenance, Technology Interface / Fall 1997, USA.
Joanna Czerska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Region: Pomorskie
Branża: Kompleksowe wdrażanie narzędzi Lean Management i TOC
 

Komentarze:

Komentarze   

 
Leanna
0 # Leanna 2015-05-29 11:39
What's up, its pleasant post on the topic of media print, we all be
aware of media is a enormous source of facts.

Also visit my blog post Har vokse
hair Regrowth: tucsonclassicscarshow.com/.../ ...
Odpowiedz
 
 
Warren
0 # Warren 2015-06-28 11:41
Sҟype has openesd its web-structured buyer
beta on tҺe world, after establishing iit broadly from the U.S.

and U.K. previously his four weeks. Skype for Website also now works with Ϲhrojebook
and Linux for instant messɑging interaction (no video and voiсe but, thewe call for a connect-in set up).


The increasе off youг bedta adds sսplport for an exgended list of languages to help reinforce that
global functionality

my web blog; voip phone сall: Blog.Sina.com.cn/.../...
Odpowiedz
 
 
Eleanore
0 # Eleanore 2015-07-11 06:19
Skype has lаunched its inteгnet-Ԁepend еnt cսstomer beta to the entire world, following еstablisɦing it generall inseide the Uniited stateѕ and You.K.

previous this caoendar mօnth. Skʏpe (Www.woodlandheritage.org: Woodlandheritage.org/.../...) for
Website alsߋ noѡ can handle Chromebook and Linux for immedіate
teхt mesѕaging commսnication (no video and voice however, individuals
demand a plug-in installment).

The increase of the beta addѕ assist for an extendеd listing of spokеn languɑges to aid strengthen that overseas usability
Odpowiedz
 
 
Stacy
0 # Stacy 2015-07-22 04:28
If there have now been counseling sessions, letters
of commendation or reprimand, or efficiency reviews within the evaluation period, the manager should keep these
happenings in the efficiency opinions to documentation on site and record on the the state evaluation.

my homepage ... skype call recording (Www.Carp.ca: Www.Carp.ca/activity/p/263769/)
Odpowiedz
 
 
Jesus
0 # Jesus 2017-05-14 00:05
Very rapidly this website will be famous among all blog users,
due to it's pleasant articles or reviews

detente massage lyon: www.sophiechassat.com
Odpowiedz
 
 
Lawrence
0 # Lawrence 2017-05-28 09:05
May I simply just say what a relief to find someone that really knows what
they are talking about online. You certainly know how to bring a problem to light and make it important.
More people need to read this and understand this side of the story.
It's surprising you are not more popular since you definitely possess the gift.


My site ... How
to Buy Bitcoins: www.instantlybuybitcoin.com/
Odpowiedz
 
 
Ernest
0 # Ernest 2017-05-28 17:31
Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is valuable and all. However imagine if you added some great graphics or videos to give your posts more, "pop"!
Your content is excellent but with pics and clips, this blog could definitely
be one of the best in its niche. Fantastic blog!

Take a look at my web-site: institut
de massage lyon: goo.gl/maps/RLPFGxUQTms
Odpowiedz
 
 
Jada
0 # Jada 2017-05-31 11:42
Ahaa, its good discusѕiⲟn about this poѕt here at thiѕ weblog, I have read alll that, sѕo
at this time mee also commenting here.

Look intо my weblog - office fitouuts north syɗney - Grace: Jymun2.Dothome.Co.kr/.../...,
Odpowiedz
 
 
Cinda
0 # Cinda 2017-06-05 20:39
Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there!
Thanks

My web site ... institut de massage lyon: apricot.ivyro.net/.../...
Odpowiedz
 
 
Alberto
0 # Alberto 2017-06-15 08:51
Thank you so much! This is definitely an outstanding web-site.


that guy: forumkrasota.ru/.../ - related: electromilad.ir/.../90285
- [url=http://xin ghuo38.top/home .php?mod=spacev irboard=;title= PostReply - wdpst.de/user-86080.html - kerja-kerajaan.com/.../... - gta-pwn.cf/.../... - webhostingsearch.com.au/.../ - rgvcycles.com/.../... - zghdgt.com/.../... - zoivo.net/.../

my blog :: www.essentielbio.us: darkevins.bplaced.net/.../
Odpowiedz
 
 
Cassandra
0 # Cassandra 2017-06-21 13:33
Basically needed to tell you I am just happy
that i stumbled in your internet page.

[url=http://sparta-fit.com/?option=com_k2u=1414 - ultragames.ga/.../ massage lyon pas cher: ibuyz.com/.../
Odpowiedz
 
 
Tammi
0 # Tammi 2017-06-23 18:39
Regards for sharing this excellent site.

[url=http://www.adrianomassi.com/viewtopic.php?f=9u=151180 - www.sgcognac.com/.../ - islamiyasam.com/.../ - www.home-upgrade.net/.../5913 - campusdeal.in/.../ - lindaskinesiologas.com/.../781

Here is my webpage: massage
lyon: cigerhoca.com/.../...
Odpowiedz
 
 
Felica
0 # Felica 2017-06-25 03:48
Thanks a ton! It is definitely an very good web site![url=http://cinematronfilms.com/?option=com_k2 seance
de massage lyon: livingdomani.com/.../
Odpowiedz
 
 
Maximilian
0 # Maximilian 2017-06-26 23:29
Incredible....t his is a valuable internet site.

Going at www.multisys.com.br: club.itdd.ru/blog/1694.html - visit the next
web site: bizerrors.ru/blog/1617.html - description here: hfhcmm.com/.../?309902.html
- Full Content: forum.parentingbiblically.com/ .../ - click
through the next web page: novametin2.com/.../... - click through the up coming post: hfhcmm.com/.../?310754.html - read this post here: fixrank.ir/.../tishaquiroz - [url=http://kun mingbm.com/comm ent/html/index. php?page=1 massage lyon spa: multisys.com.br/.../...
Odpowiedz
 
 
Hung
0 # Hung 2017-08-04 20:09
I need to tto thank you for this good read!!
I bsolutely loved every little bit of it. I've got you bookmarked to look at new things
you post…

Here is mmy blog: Аренда квартир в Аликанте: tekeligazeta.kz/.../
Odpowiedz
 
 
Cecile
0 # Cecile 2017-09-11 07:40
Great post. I was checking continuously this blog and I'm inspired!
Very useful info particularly the remaining phase :) I care for such information a lot.
I was seeking this certain information for a very lengthy time.
Thank you and good luck.

Here is my site ... rfid
inventory management cost: tongzhihu.com/.../...
Odpowiedz
 
 
Patsy
0 # Patsy 2017-10-18 08:28
It's amazing for me to have a web site, which is good
in support of my experience. thanks admin

Here is my homepage - Margene: .../User:LynwoodO37
Odpowiedz
 
 
Merle
0 # Merle 2017-10-25 12:48
I am truly grateful to the owner oof this web sitee who has
shared this enormous paragrapph at here.
sap.gunadarma.ac.id/.../... proses akuntansi keuangan: spma.gunadarma.ac.id/.../...

Also visit my website - Teknik industri Prospek kerja: library.gunadarma.ac.id/.../.. .
Odpowiedz
 
 
Ebony
0 # Ebony 2017-11-06 20:21
tirage tarot fiable tirage tarot: www.toshia.space
bien jouer aux tarots
Odpowiedz
 
 
Norberto
0 # Norberto 2017-11-06 21:33
tirage tarot reponse immediate gratuit tarot divinatoire: www.tommye.space carte tarot gratuit tirage
Odpowiedz
 
 
Dulcie
0 # Dulcie 2017-11-07 01:44
Great article! This is the type of information that are supposed to be shared around the
web. Shame on the search engines for now not positioning this publish higher!
Come on over and talk over with my site . Thank you =)

Also visit my blog :: Wiki.Mrmoseley. Co.Uk: wiki.mrmoseley.co.uk/.../
Odpowiedz
 
 
Taren
0 # Taren 2017-11-26 12:28
Why viewers still use to read ness papers when in this technological world everything is
available oon net?
kuliah fotografi di jakarta:

Look at my blog: manajemen personalia
dan sumber daya manusia: ridha.staff.gunadarma.ac.id/.. ./...
Odpowiedz
 
 
Roxie
0 # Roxie 2017-12-08 12:58
Nice blog here! Also your website lokads up fast!

What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

I wish my site loaded up as quickly as yours lol

Have a look at my homepage Bosch Ecu Replacement: Www.Electronicrepairegypt.com/ .../
Odpowiedz
 
 
Aline
0 # Aline 2018-01-02 09:25
inneke koesherawati instagram: tinyurl.com/y7b4vj4j
chef marinka hot photo: tinyurl.com/y7o4kw9v
tinyurl.com/yajgt9jp ben kasyafani ikut ldii
tinyurl.com/y6uts2hf cemal faruk esmen
desta: tinyurl.com/y7846f7g
tompi terbaru: tinyurl.com/yagduklh

my web blog :: instagram ricky cuaca: tinyurl.com/y9dqf28m
Odpowiedz
 
 
Winnie
0 # Winnie 2018-02-23 23:05
Hi there, just became alert to your blog through Google, and fߋund that
it's really informative. I am gonna watchh
out for brussels. I wiⅼl be grateful if y᧐u continue this in future.
A lot of people wilⅼ be benefiteⅾ from yߋur writing.

Cheers!

My website:webpage (dosial.com: dosial.com/create-web-page)
Odpowiedz
 
 
Smitha532
0 # Smitha532 2018-03-14 23:48
Farmville farms even include free gift that fdakfgddadbecbe c
Odpowiedz
 
 
Merle
0 # Merle 2018-03-25 12:11
Hi to aⅼl, it's іn fact a nice for me to pay а visit this web paցe, it consists
of importаnt Informаtion.

Here is my blog post: mezo: mezocoupons.blogspot.com/
Odpowiedz
 
 
Melodee
0 # Melodee 2018-03-27 06:20
It's awesome in favor of me to haѵe a site, whicһ іs beneficial
designed fߋr my knowledge. thɑnks admin

Review my webpage :: familiar: bit.ly/2G66k75
Odpowiedz
 
 
Laura
0 # Laura 2018-03-29 11:43
When someone writes an paragraph he/she retains the image of a user
in his/her brain that hoow a user can know it. Therefore that's why this post is perfect.
Thanks!

Also visit my blog :: lumigan eyelash growth application: sites.google.com/.../...
Odpowiedz
 

Dodaj komentarz

Zobacz też:

Zobacz również

Logowanie

Zapamiętaj mnie