Visual Management jako metoda wspierająca ciągłe doskonalenie

Wstęp

Skuteczne zarządzanie systemem produkcyjnym czy usługowym wymaga szybkiego otrzymywania zeń informacji oraz odpowiedniego ich przetwarzania. Już jakiś czas temu dostrzeżono, że fabryki potrzebują rewolucji w komunikacji. „Metody tradycyjne – jak wydziałowe okólniki, raporty, telefony czy komputery – nie wystarczają. Te kanały są przeładowane, informacje są nieczytelne, środowisko pracy staje się zatłoczone, a koszty wymykają się spod kontroli” [Greif 1991, s. 2].

Oznacza to, że informacje powinny być proste, jednoznaczne oraz nadawać się do natychmiastowej interpretacji. Odpowiedzią na takie  zapotrzebowanie jest Visual Management.

Aspekt wizualizacji jest często traktowany w sposób marginalny, ograniczany jedynie do koncepcji Słownik pojęć 5S czy Słownik pojęć Kanban. Nieliczna jest także literatura na ten temat, większość informacji z tego zakresu można spotkać w publikacjach powiązanych z Lean Management.

 

 

1. Definicje VM

„Visual Management jest praktyką stosowania wizualizowanych informacji do zarządzania pracą. Prostym przykładem jest używanie przyklejanych karteczek do zarządzania listą zadań, lepszym (bardziej złożonym) przykładem jest Słownik pojęć Kanban” .

Inna definicja mówi, że „Visual Management to zastosowanie każdej wizualnej pomocy lub urządzenia, które wspomaga bezpieczniejsze, bardziej efektywne i przekładające się na mniej strat, procesy. Celem jest stworzenie „środowiska na pierwszy rzut oka”. Oznacza to stworzenie środowiska pracy, w którym każde odchylenia od normy mogą być wykryte łatwo i szybko”.

Wizualizacja powinna obejmować:

 • miejsce pracy,
 • Słownik pojęć proces,
 • stan procesu,
 • doskonalenie,
 • oraz pracowników.

Reasumując „Visual Management jest tworzeniem miejsca pracy bardziej poglądowego, to podejście pokrywa wszelkie aspekty pracy i stanowiska roboczego. Zawiera zobrazowane wskaźniki wydajności umieszczone na ścianach (zamiast ukryte w szufladach) oraz narzędzia i przyrządy konfigurowane wizualnie, co umożliwia zauważenie czy czegoś nie brakuje i czy przepływ jest prosty i oczywisty” [Rich i in., s. 81].

2. Elementy wizualizacji

2.1. Wizualne miejsce pracy

Dobrze zorganizowane miejsce pracy stanowi kluczowy element w osiąganiu dobrych wyników przez przedsiębiorstwo. Aspekt ten nie ogranicza się jedynie do zapewnienia niezbędnych narzędzi czy też do zorganizowania stanowiska pracy w sposób ergonomiczny i zgodny z zasadami BHP, ale także do tego, aby za jego pośrednictwem, można było:

 • przekazywać informacje o wymogach stawianych przed procesem,
 • oraz wzbudzać w pracowniku poczucie odpowiedzialności za stanowisko pracy i spowodować, żeby  identyfikował się z tym miejscem.

Jedną z metod pozwalającą osiągnąć takie efekty, jest metoda Słownik pojęć 5S.:

 1. Seiri (Selekcja),
 2. Seiton (Systematyka),
 3. Seiso (Sprzątanie),
 4. Seiketsu (Standaryzacja),
 5. Shitsuke (Samodyscyplina).

Interpretować to należy jako „dbałość o porządek i skrzętne gospodarowanie w każdym czasie i miejscu, u siebie i wokół siebie” [Pawlak 2000, s. 3]. Dużą zaletą Słownik pojęć 5S jest to, że można przeprowadzić wdrożenie tego systemu niemal bezkosztowo, stwierdzenie to nie jest jednak do końca poprawne gdyż zawszę trzeba brać pod uwagę że implementacja systemu wymagać będzie od pracowników poświęcania czasu na porządki czy segregacje materiałów, zakup niezbędnych przyrządów(stojaków, pudeł, farb etc.) które umożliwią sprawne działanie zasad Słownik pojęć 5S.

Aby system mógł prawidłowo funkcjonować niezbędne jest zaangażowanie pracowników. Bez tego Słownik pojęć 5S pozostanie jedynie symbolem łatwo podejmowanych inicjatyw, których wdrożenie nie jest tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. 
Dobrym pomysłem na wdrożenie tego systemu jest zainicjowanie akcji na obszarze pilotażowym, w wyniku której zdobyte doświadczenia, będzie można wykorzystać.

2.2. Słownik pojęć Proces

Aspekt związany z wizualizacją procesu może być utożsamiany z:

 • dokładnym opisem procesu poprzez stworzenie Standardowych Procedur Operacyjnych (Standard Słownik pojęć Operations Procedure - SOP), jednoznacznie opisujących sposób wykonywania pracy, procedura taka wzbogacona zdjęciami lub rysunkami jest łatwiej przyswajana przez pracownika,
 • mapami procesu - pozwalającymi określić przepływ strumieni materiałowych i informacyjnych w realizowanym procesie,
 • mapami fabryk - pozwalającymi na bezproblemową orientację 
  w rozmieszczeniu poszczególnych jednostek produkcyjnych w przedsiębiorstwie.

Zastosowanie tych środków sprzyja zwiększeniu wydajności, a także redukuje ryzyko związane z niewłaściwym wykonaniem pracy. Mapa procesu sprzyja wychwytywaniu odchyleń i wskazaniu obszarów, w których niezbędne jest podjęcie działań korygujących.

 

2.3. Stan procesu

Monitorowanie stanu procesu można rozpatrywać na trzech płaszczyznach:

 • bieżące monitorowanie procesu - związane jest z zastosowaniem wizualnych sygnałów informujących o zakłóceniach w procesie np. sygnalizatorów Słownik pojęć Andon;
 • · stosowanie wskaźników KPI (Key Performance Indicators), czyli wskaźników produktywności, które przedstawiane są pracownikom w zestawieniu dziennym lub miesięcznym, w postaci wykresów, tabel, itp. Należy pamiętać o przekazaniu jasnej i zrozumiałej informacji, co kryje się za poszczególnymi wskaźnikami, a także jak należy je interpretować;
 • · komunikować należy także informacje o jakości - może to przyjąć również postać wskaźników lub wykresów. Jeśli byłyby to wykresy związane ze statystyczną kontrolą procesu, powinny być one skomentowane informacją, co oznaczają poszczególne charakterystyki.

Wizualny opis stanu procesu stanowi jasny sygnał dla pracowników o przebiegu procesu, jego stanie i uzyskiwanych efektach, w odniesieniu do założonego celu.   
Co więcej, pracownicy którzy nanoszą na każdej zmianie informacje o bieżącej produkcji, identyfikują się z wynikami, przez co wzrasta ich zaangażowanie w działania związane z realizowanym procesem.

2.4. Doskonalenie

Przekazanie informacji o podejmowanych akcjach w ramach ciągłego doskonalenia, stanowi kluczowy element służący uzyskaniu wyższego poziomu zaangażowania pracowników w takie działania. Narzędziem, które można do tego celu wykorzystać są tablice komunikacji. Mogą one przedstawiać wszelkie inicjatywy dotyczące doskonalenia, szczególnie podkreślać i wskazywać te wdrożone, a także informować, kto opowiada za daną inicjatywę.

Wszelkie większe projekty dotyczące doskonalenia, także powinny mieć swoją tablicę, zawierającą informacje o zespole projektowym, postępach i efektach tego działania.

Udoskonalenia SOP można przedstawiać w postaci „Krótkich lekcji” (One Point Lessons), które stanowią zapis udoskonalenia prowadzonego procesu lub wskazówkę, jak daną czynność należy wykonywać, aby uniknąć błędów.

2.5. Pracownicy 

Aspekt wizualizacji można także odnieść do pracowników. Najlepszym przykładem jest pokład lotniskowca, gdzie każdy członek obsługi, zależnie od swojej funkcji, wyróżniony jest innym kolorem stroju. Taka forma wizualizacji stanowi jedynie jeden z aspektów tej kwestii.

W celu osiągnięcia wzrostu zaangażowania pracowników można zbudować „matrycę umiejętności”, na której zestawione są informacje dotyczące umiejętności jakie posiadają pracownicy, z uwzględnieniem poziomu tych umiejętności. Przykładową matrycę umiejętności przedstawia tabela 1.

tabela

Na podstawie takiej matrycy, osoba planująca obciążenie stanowisk produkcyjnych w łatwy sposób, spośród dostępnych zasobów ludzkich, może dokonać obsady stanowisk. Dodatkowo należy liczyć się z tym, że pracownik, który zauważy, że jego umiejętności są mniejsze, sam zgłosi chęć doszkolenia się i uzyskania kwalifikacji do pracy na nowym stanowisku.

W bardzo podobny sposób można przedstawiać plany urlopowe pracowników czy informacje dotyczące organizacji pracy, np. podział i rozmieszczenie stanowisk pracy.

3. Kontrola wizualna

Kontrola wizualna stanowi skuteczne i łatwe narzędzie użyteczne w nadzorowaniu i prowadzeniu procesu produkcyjnego. „Wizualizacja tłumaczy wyniki każdego procesu, porównując oczekiwania z osiągnięciami w systemie produkcyjnym oraz stosowanym systemie zarządzania” [Mann 2005, s. 20]. Co więcej, „jest to kontrola, która umożliwia osobom takim jak prezes czy członek zarządu, uzyskanie znaczących informacji (dotyczących stanu procesów produkcyjnych, ilości zapasów produkcji w toku, liczby defektów, liczby niepracujących maszyn, itp.), jedynie poprzez przejście przez teren zakładu i obserwację tych zjawisk” [Shimbun 1995, s. 4-5]. Oznacza to, że każdy wchodzący do strefy produkcyjnej potrafi niemal natychmiast, wręcz intuicyjnie, zorientować się jaki jest stan realizowanych procesów.

Kontrolę wizualną można wykorzystać praktyczne w każdym rejonie przedsiębiorstwa, a co ważniejsze jest ona niemal bezkosztowa. Jej jedynym ograniczeniem jest ludzka wyobraźnia i racjonalność zastosowania jej w danym obszarze.

Do kontroli wizualnej wykorzystać można wiele narzędzi, w tym:

 • zasady Słownik pojęć 5S,
 • karty Słownik pojęć Kanban,
 • sygnalizację Słownik pojęć Andon,
 • oznaczenia ciągów komunikacyjnych,
 • szyldy,
 • tablice komunikacji,
 • instrukcje robocze.

Zainteresowanych przykładami tablic odsyłam na http://www.xqa.com.ar/visualmanagement/.

 


 

Podsumowanie

Koncepcja Visual Management stanowi ważny element w budowie organizacji produkcyjnej o wysokiej kulturze organizacyjnej. Jest to narzędzie, które umożliwia szybkie wykrywanie odchyleń od oczekiwanego stanu, ułatwia kontrolę oraz wspomaga doskonalenie. Co najważniejsze, takie środowisko pracy sprzyja podnoszeniu wydajności i produktywności zasobów, poprzez doskonalenie organizacji pracy i upowszechnianie najlepszych standardów.

Jedną z ważniejszych zalet wizualizowanego stanowiska pracy (czy hali produkcyjnej), jest zwiększenie bezpieczeństwa pracy w tym obszarze.

Koncepcji tej nie można uważać za coś nowego, czy też rewolucyjnego. Zauważyć jednak można, że pojęcie to skupia w sobie dobrze znane z literatury metody i umożliwia ich wykorzystanie do efektywnego zarządzania personelem.

Wizualizacja stosowana jest m.in. w koncepcji Lean do eliminacji strat. Dobrze wykorzystane - do opisu fabryki czy procesów - techniki wizualizacji, pozwalają na natychmiastowe wychwytywanie odchyleń w tracie wizyty na produkcji, w efekcie czego można szybko reagować i przeprowadzać niezbędne działania korygujące.


Bibliografia

http://www.manufacturing.net/article.aspx?id=6556 [dostęp: 11.11.2010].

http://www.xqa.com.ar/visualmanagement/2009/02/visual-management-for-agile-teams/

[dostęp: 11.11.2010].

Mann D. [2005], Creating a Lean Culture Tools to sustain Lean Conversion, Productivity Press, New York.

Pawlak W. R. [2000], Praktyki Słownik pojęć 5S w przedsiębiorstwach i instytucjach, czyli dbałość o porządek 
i skrzętne gospodarowanie
, WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej, Warszawa.

Rich N., Bateman N., Esain L., Massey L., Samuel D. [2006], Lean Evolution Lessons from the Workplace, Cambridge University Press, New York.

Shimbun N. K. [1995], Visual Control System , Productivity Press, Portland.

Łukasz Jankowski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Region: Woj. Małopolskie / Śląskie
Branża: Technologia
 

Komentarze:

Komentarze   

 
Mickey
-1 # Mickey 2015-07-24 14:37
Here is my page - payday loans: mojitoslim.pl
Odpowiedz
 
 
Ulrike
0 # Ulrike 2015-11-17 18:52
The Hutton Hotel influences downtown region from the city.
Rooms and suites include complimentary Wi-Fi access, luxurious bedding,
small dog breeds in pa (m2nz.co.nz: www.m2nz.co.nz/.../)-room dining and plush
bathrobes.
Odpowiedz
 
 
Catherine
0 # Catherine 2015-11-21 06:34
Borrelia burgdorferi, a bacteria transmitted by the
most expensive dog breeds: www.consulenzaristoranti.it/.. ./ bite of your deer tick.
Odpowiedz
 
 
Milford
0 # Milford 2015-11-27 04:14
Every component, in flip stands for different elements
of energies, thoughts, feelings and occasions. This card should be positioned correct beneath the initial
card. In the Waite deck, the Emperor seems stern and darkish.


Here is my homepage: anchor: Endsweek.com/.../719416
Odpowiedz
 
 
TomsHardwares
-1 # TomsHardwares 2015-12-05 19:19 Odpowiedz
 
 
Sibyl
0 # Sibyl 2016-02-05 21:33
If you close your mind to a probability, you will not be in a position to do it.
In such a circumstance, you will be returning to hand stirring with a tea
spoon, for many hours, indeed. The perceived reduction and the a reaction to it can be called a "weak signal" (Weick,
2008).

Feel free to visit my homepage :: insider internet dating: www.goodwebdiscount.com/.../
Odpowiedz
 
 
Ramon
0 # Ramon 2016-03-09 00:18
Your emails would possibly generate numerous opens early in the morning, however this doesn't mean people are able to act.


Feel free to surf to my web page: email database for sale Poland: bigdatalowcost.com/.../...
Odpowiedz
 
 
Bhole Shankar
0 # Bhole Shankar 2016-06-14 11:25
Packers and Movers in Hyderabad Charges @
www.moveby5th.in/.../
Packers and Movers in Pune Charges @
www.moveby5th.in/.../
Packers and Movers in Bangalore Charges @
www.moveby5th.in/.../
Packers and Movers in Delhi Charges @
www.moveby5th.in/.../
Packers and Movers in Gurgaon Charges @
www.moveby5th.in/.../
Packers and Movers in Mumbai Charges @
www.moveby5th.in/.../
Odpowiedz
 
 
Bhole Shankar
0 # Bhole Shankar 2016-06-14 11:26
Packers and Movers Noida Charges @
www.movers5th.in/.../
Packers and Movers Chennai Charges @
www.movers5th.in/.../
Packers and Movers Navi Mumbai Charges @
www.movers5th.in/.../
Packers and Movers Thane Charges @
www.movers5th.in/.../
Packers and Movers Ghaziabad Charges @
www.movers5th.in/.../
Packers and Movers Faridabad Charges @
www.movers5th.in/.../
Odpowiedz
 
 
Bhole Shankar
0 # Bhole Shankar 2016-06-14 11:26
Packers and Movers Gurgaon Charges #
www.movers5th.in/.../
Packers and Movers Hyderabad Charges #
www.movers5th.in/.../
Packers and Movers Delhi Charges #
www.movers5th.in/.../
Odpowiedz
 
 
Bhole Shankar
0 # Bhole Shankar 2016-06-14 11:27
Packers and Movers Pune Charges #
www.movers5th.in/.../
Packers and Movers Mumbai Charges #
www.movers5th.in/.../
Packers and Movers Bangalore Charges #
www.movers5th.in/.../
Odpowiedz
 
 
verified5.co.in
0 # verified5.co.in 2016-08-17 13:50
Packers and movers in bangalore@
www.verified5.co.in/.../
Packers and movers in delhi@
www.verified5.co.in/.../
Packers and movers in mumbai@
www.verified5.co.in/.../
Packers and movers in gurgaon@
www.verified5.co.in/.../
Packers and movers in pune@
www.verified5.co.in/.../
Packers and movers in kolkata@
www.verified5.co.in/.../
Packers and movers in ahmedabad@
www.verified5.co.in/.../
Odpowiedz
 
 
verified5.co.in
0 # verified5.co.in 2016-08-17 13:55
Packers and movers in hissar@
www.verified5.co.in/.../
Packers and movers in barmer@
www.verified5.co.in/.../
Packers and movers in manesar@
www.verified5.co.in/.../
Packers and movers in chandigarh@
www.verified5.co.in/.../
Odpowiedz
 
 
getpackers.com
0 # getpackers.com 2016-10-02 00:07
Packers and movers in Bangalore@http://getpackers.com/packers-and-movers-bangalore/
Packers and movers in marathahalli@http://getpackers.com/packers-and-movers-marathahalli-bangalore/
Packers and movers bannerghatta@http://getpackers.com/packers-and-movers-bannerghatta-bangalore/
Packers and movers JP nagar@http://getpackers.com/packers-and-movers-jp-nagar-bangalore/
Packers and movers Whitefield@http://getpackers.com/packers-and-movers-whitefield-bangalore/
Packers and movers BTM Layout@http://getpackers.com/packers-and-movers-BTM-Layout-bangalore/
Packers and movers koramangala@http://getpackers.com/packers-and-movers-koramangala-bangalore/
Packers and movers KR Puram@http://ge tpackers.com/pa ckers-and-mover s-KR-Puram-bang alore/
Odpowiedz
 
 
movingsolution7.in
0 # movingsolution7.in 2016-10-09 09:08
Packers and movers in bangalore@
www.movingsolution7.in/.../
Packers and movers in delhi@
www.movingsolution7.in/.../
Packers and movers in mumbai@
www.movingsolution7.in/.../
Packers and movers in gurgaon@
www.movingsolution7.in/.../
Packers and movers in pune@
www.movingsolution7.in/.../
Packers and movers in kolkata@
Odpowiedz
 
 
movingsolution7.in
0 # movingsolution7.in 2016-10-09 09:09
Packers and movers in bangalore@
www.movingsolution7.in/.../
Packers and movers in delhi@
www.movingsolution7.in/.../
Packers and movers in mumbai@
www.movingsolution7.in/.../
Packers and movers in gurgaon@
www.movingsolution7.in/.../
Packers and movers in pune@
Odpowiedz
 
 
movingsolution7.in
0 # movingsolution7.in 2016-10-10 07:59
Packers and movers in bangalore@
www.movingsolution7.in/.../
Packers and movers in delhi@
www.movingsolution7.in/.../
Packers and movers in mumbai@
www.movingsolution7.in/.../
Packers and movers in gurgaon@
www.movingsolution7.in/.../
Packers and movers in pune@
www.movingsolution7.in/.../
Packers and movers in kolkata@
Odpowiedz
 
 
Gurgaon DLF City Esc
0 # Gurgaon DLF City Esc 2016-10-17 11:10
Vikaspuri Escorts Kapashera Escorts Greater Kailash Escorts Uttam Nagar Escorts Janakpuri Escorts Tilak Nagar Escorts Gurgaon DLF City Escorts Daryaganj Escorts Sarita Vihar Escorts Palam Vihar Escorts
Odpowiedz
 
 
Independent escorts
0 # Independent escorts 2016-10-19 09:56
Independent escorts in greater kailash near the grand vikalp: kamli.in/.../... @
Independent escorts in greater kailash near the hermitage bed breakfast: kamli.in/.../... @
Independent escorts in greater kailash near the legend inn: kamli.in/.../... @
Independent escorts in greater kailash near the pamposh: kamli.in/.../... @
Odpowiedz
 
 
Packers and Movers D
0 # Packers and Movers D 2016-10-25 08:26
Packers and Movers Ahmedabad: packersandmoversahmedabad.usup port.co.in/
Packers and Movers Vadodara: packersandmoversvadodara.usupp ort.co.in/
Packers and Movers Mohali: packersandmoversmohali.usuppor t.co.in/
Packers and Movers Dwarka: packersandmoversdwarka.usuppor t.co.in/
Packers and Movers Chandigarh: packersandmoverschandigarh.usu pport.co.in/
Packers and Movers Navi Mumbai: packersandmoversnavimumbai.usu pport.co.in/
Packers and Movers Kolkata: packersandmoverskolkata.usuppo rt.co.in/
Packers and Movers Noida: packersandmoversnoida.usupport .co.in/
Packers and Movers Ghaziabad: packersandmoversghaziabad.usup port.co.in/
Packers and Movers Panchkula: packersandmoverspanchkula.usup port.co.in/
Odpowiedz
 
 
Call Girls in Hauz K
0 # Call Girls in Hauz K 2016-10-26 10:43
Delhi Escorts -Vip Call Girls in Delhi
Call Girls in Saket
Call Girls in Karol Bagh
Call Girls in Dwarka
Call Girls in Nehru Place
Call Girls in Mahipalpur
Call Girls in Vasant Kunj
Call Girls in South Ex
Call Girls in Chanakyapuri

Call Girls in Connaught Place
Call Girls in Lajpat Nagar
Call Girls in Munirka
Call Girls in Defence Colony
Call Girls in East of Kailash
Call Girls in Hauz Khas
Call Girls in Pitampura
Call Girls in Mayur Vihar
Call Girls in Paharganj

Delhi Call Girls Service
Call Girls in Gurgaon
Call Girls in Vasundhra
Call Girls in Kaushambi
Call Girls in Vaishali
Call Girls in Indirapuram
Call Girls in Dhaula Kuan
Call Girls in Malviya Nagar
Call Girls in Rohini
Odpowiedz
 
 
Call Girls in Vikas
0 # Call Girls in Vikas 2016-10-26 10:45
Call Girls in Mehrauli
Call Girls in Vikas Puri
Call Girls in Kapashera
Call Girls in Greater Kailash
Call Girls in Uttam Nagar
Call Girls in JanakPuri
Ghaziabad Escorts
Faridabad Escorts
Odpowiedz
 
 
Call Girls in Nehru
0 # Call Girls in Nehru 2016-10-31 06:54
Delhi Escorts: www.kitti.in/
Call Girls in Saket: www.kitti.in/.../
Call Girls in Karol Bagh: www.kitti.in/.../
Call Girls in Dwarka: www.kitti.in/.../
Call Girls in Nehru Place: www.kitti.in/.../
Call Girls in Mahipalpur: www.kitti.in/.../
Call Girls in Vasant Kunj: www.kitti.in/.../
Call Girls in South Ex: www.kitti.in/.../
Call Girls in Chanakyapuri: www.kitti.in/.../
Call Girls in Connaught Place: www.kitti.in/.../
Call Girls in Lajpat Nagar: www.kitti.in/.../
Odpowiedz
 
 
Call Girls in Dhaula
0 # Call Girls in Dhaula 2016-10-31 06:57
Call Girls Sarai Sale Khan: www.kitti.in/.../
Call Girls in Vaishali: www.kitti.in/.../
Call Girls in Indirapuram: www.kitti.in/.../
Call Girls in Dhaula Kuan: www.kitti.in/.../
Call Girls in Malviya Nagar: www.kitti.in/.../
Call Girls in Rohini: www.kitti.in/.../
Call Girls in Mehrauli: www.kitti.in/.../
Call Girls in Vikas Puri: www.kitti.in/.../
Call Girls in Kapashera: www.kitti.in/.../
Call Girls in Greater Kailash: www.kitti.in/.../
Odpowiedz
 
 
Call Girls in Gurgao
0 # Call Girls in Gurgao 2016-10-31 06:58
Call Girls in Uttam Nagar: www.kitti.in/.../
Call Girls in JanakPuri: www.kitti.in/.../
Call Girls in Tilak Nagar: www.kitti.in/.../
Call Girls in Gurgaon DLF City: www.kitti.in/.../
Call Girls Service raipur: www.kitti.in/.../
Call Girls Hyderabad: www.kitti.in/.../
Call Girls Daryaganj: www.kitti.in/.../
Call Girls Sarita Vihar: www.kitti.in/.../
Call Girls Palam Vihar: www.kitti.in/.../
Call Girls Paschim Vihar: www.kitti.in/.../
Odpowiedz
 
 
Call Girls in Sikand
0 # Call Girls in Sikand 2016-10-31 06:58
Call Girls Sarojini Nagar: www.kitti.in/.../
Call Girls Kalkaji: www.kitti.in/.../
Call Girls in Sikandarpur: www.kitti.in/.../
Call Girls in Gurgaon: www.kitti.in/.../
Delhi Call Girls Service: www.kitti.in/.../
Udaipur Escorts: www.kitti.in/.../
Gurgaon Escorts: www.kitti.in/.../
Faridabad Escorts: www.kitti.in/.../
Ghaziabad Escorts: www.kitti.in/.../
Noida Escorts: www.kitti.in/.../
Odpowiedz
 
 
Diksha Maheshwari
0 # Diksha Maheshwari 2016-12-06 12:15
We Provide Best Packers And Movers Bangalore List for Get Free Best Quotes, Compare Charges, Save Money And Time,
Household Shifting Services @ packersmoversbangalore.in/
Odpowiedz
 
 
priya sharma
0 # priya sharma 2016-12-09 10:15
Packers and Movers Bangalore list, Cheap Packers Movers Bangalore Charges, Local, Affordable Household Shifting Bangalore,
@ Packers-and-Movers-Bangalore.i n/
Odpowiedz
 
 
quicksoluctioncom
0 # quicksoluctioncom 2016-12-17 16:12
packers and movers in india@
quicksoluction.com
packers and movers in delhi@
quicksoluction.com/.../
packers and movers in mumbai@
quicksoluction.com/.../
packers and movers in pune@
quicksoluction.com/.../
packers amd movers in gurgaon@
quicksoluction.com/.../
Odpowiedz
 
 
prena sharma
0 # prena sharma 2017-01-03 12:07
Packers Movers Gurgaon Provides Packers Movers Gurgaon, Movers Packers in Gurgaon, Local Shifting Gurugram, Relocation, Packers
and Movers Gurugram, Local Household Shifting, Office Shifting, Logistics and Transportation, Top Packers Movers
Gurgaon, Best Packers Movers Gurgaon, Good Movers Packers in Gurgaon, Home Shifting Gurgaon, Household Shifting Gurgaon,
Cheap Top Movers Packers in Gurgaon, Moving and Packing Service Company Gurgaon.
packers-and-movers-gurgaon.in/

Odpowiedz
 
 
jamwant yadav
0 # jamwant yadav 2017-01-12 07:28
Packers and movers in Gurgaon

Packers and movers in bangalore

Packers and movers in hyderabad

Movers and packers in noida

Packers and movers delhi

Movers and packers pune
Odpowiedz
 
 
Varsha Sharma
0 # Varsha Sharma 2017-02-11 07:07
Packers and Movers Bangalore List, Get Best Price Quotes, Compare Movers and packers Charges, Top,
Local Household Shifting Services @ packers-movers-bangalore.in/

Odpowiedz
 
 
Varsha Sharma
0 # Varsha Sharma 2017-02-11 07:09
An excellent information provided thanks for all the information i must say great efforts made by you. thanks a lot for all the information you provided.

packersmoversbangalore.in/.../
Odpowiedz
 
 
Ritu Somani
0 # Ritu Somani 2017-03-11 11:10
i really like your blog, thanks for share...
please visit are website..
packersmovershyderabadcity.in/
Odpowiedz
 
 
Ritu Somani
0 # Ritu Somani 2017-03-11 11:11
An excellent information provided thanks for all the information
visit here :
packersmoversbangalore.in/.../
Odpowiedz
 
 
andr3a809
0 # andr3a809 2017-03-15 22:19 Odpowiedz
 
 
Packers and Movers i
0 # Packers and Movers i 2017-03-27 05:39
Packers and Movers in Chandigarh
www.fastsoluction.com
Odpowiedz
 
 
Packers and Movers i
0 # Packers and Movers i 2017-04-01 08:35
Packers and Movers in Chandigarh
www.fastsoluction.com
Odpowiedz
 
 
payal sharma
0 # payal sharma 2017-04-10 08:07
Very well written information. It will be beneficial i really appreciate all your efforts ,thank you so mch for sharing this valuable information with all of us.
packersmoverspune.org/

Odpowiedz
 
 
Packers and movers b
0 # Packers and movers b 2017-04-13 06:35
While you are planning to shift your household items or office or shifting home in bangalore. Packers and Movers in Bangalore offers skilled professionals to do the entire loading and unloading activities very professionally while shifting household goods, electronic and other expensive goods, industrial or corporate stuffs.

- See more at: www.packersmoversbangalorein.c om
Odpowiedz
 
 
Packers and Movers I
0 # Packers and Movers I 2017-04-18 11:06
Packers and Movers Indore
Manish Packers and Movers India Pvt Ltd
Packers and Movers Bangalore
Packers and Movers Chennai
Packers and Movers Chandigarh
Packers and Movers Delhi
Packers and Movers Gurgaon
Packers and Movers Hyderabad
Packers and Movers Indore
Packers and Movers Jaipur
Packers and Movers Jodhpur
Packers and Movers Kolkata
Packers and Movers Mumbai
Packers and Movers Nagpur
Packers and Movers Raipur
Packers and Movers Pune
Packers and Movers Ahmedabad
Packers and Movers Ghaziabad
Packers and Movers Noida
Packers and Movers Lucknow
Packers and Movers Kanpur
Packers and Movers Vadodara
Manish Packers and Movers India Pvt Ltd
Packers and Movers Indore
Packers and Movers Bhopal
Packers and Movers Udaipur
Odpowiedz
 
 
Jacelyn
0 # Jacelyn 2017-04-22 02:02
While SimCIty BuildIt can be downloaded and performed free of charge,
you'll quickly discover that if you'd like to have the ability to unlock all the buildings and play the sport
with none ready time you need to spend quite slightly bit of money on the game, which can be unfair for regular gamers who simply wish to benefit from the game to
unwind.

My website simcity buildit hack info: indyarocks.com/.../...
Odpowiedz
 
 
prekshasharma
0 # prekshasharma 2017-05-06 08:34
Thanks on your marvelous posting! I really enjoyed reading it, you’re a great author.Please visit here:
kolkatapackersmovers.in/
Odpowiedz
 
 
ShikhaSharma
0 # ShikhaSharma 2017-05-08 07:03
"Enjoyed every bit of your blog article.Really looking forward to read more. Really Cool."
jaipurpackersandmovers.in/
Odpowiedz
 
 
packers and movers
0 # packers and movers 2017-06-12 11:47
While you are planning to shift your household items or office or shifting home in bangalore. Packers and Movers in Bangalore offers skilled professionals to do the entire loading and unloading activities very professionally while shifting household goods, electronic and other expensive goods, industrial or corporate stuffs.

- See more at: www.packersmoversbangalorein.c om
Odpowiedz
 
 
packers and movers i
0 # packers and movers i 2017-06-29 09:24
Your writing style is very good and I appreciate your effort and hoping for some more new informative posts.
www.packersandmoversinmadhapur .in
www.packersandmoversinmarathah alli.in
Odpowiedz
 
 
Hannah
0 # Hannah 2017-07-01 21:02
Najlepsze tabletki na odchudzanie, schudnij 20 kg w miesiac
- tabletki na
odchudzanie: allegro.pl/.../
Odpowiedz
 
 
Carmella
0 # Carmella 2017-07-04 23:10
Hello fellas! Who wants to meet me? I have profile at hotbabescams.co m, we can chat,
you can watch me live for free, my nickname is Anemonalove: hotbabescams.com ,
here is my photo:

Odpowiedz
 
 
Shona
0 # Shona 2017-07-12 04:08
I must say you have very interesting content here. Your content can go viral.

You need initial traffic only. How to get massive traffic?

Search for: Murgrabia's tools go viral

Take a look at my homepage; WilliamsX: FredricX.blogspot.de
Odpowiedz
 
 
moversonline
0 # moversonline 2017-07-14 12:17
Our merchants give a scope of altered administrations to make you feel good amid your procedure of moving to your new home.
moversonline.in/.../
moversonline.in/.../
moversonline.in/.../
moversonline.in/.../
Odpowiedz
 
 
Kanhaiya Sharma
0 # Kanhaiya Sharma 2017-07-15 08:45
Packers and movers in bangalore@
www.transmoving.in/.../
Packers and movers in gurgaon@
www.transmoving.in/.../
Packers and movers in delhi@
www.transmoving.in/.../
Packers and movers in mumbai@
www.transmoving.in/.../
Odpowiedz
 
 
Kanhaiya Sharma
0 # Kanhaiya Sharma 2017-07-15 08:46
Packers and movers in bangalore@
www.transmoving.in/.../
Packers and movers in gurgaon@
www.transmoving.in/.../
Packers and movers in delhi@
www.transmoving.in/.../
Packers and movers in mumbai@
www.transmoving.in/.../
Odpowiedz
 
 
Purushotam
0 # Purushotam 2017-07-19 11:25
Packers and movers in kolkata@
www.transmoving.in/.../
Packers and movers in chennai@
www.transmoving.in/.../
Packers and movers in patna@
www.transmoving.in/.../
Packers and movers in noida@
www.transmoving.in/.../
Packers and movers in dwarka delhi@
www.transmoving.in/.../ delhi.html
Odpowiedz
 
 
Quick Loan Service
0 # Quick Loan Service 2017-07-26 12:20
Qkloan provide you Personal loan, Home loan, Auto loan, Education Loan, Business loan, Mortgage Loan, Consultant loan, details like contact address and their website.
qkloan.in/.../
qkloan.in/.../
qkloan.in/.../
qkloan.in/.../
qkloan.in/.../
Odpowiedz
 
 
transportation
0 # transportation 2017-08-02 11:36
Packers and Movers Bangalore, Get Best Price Quotes List, Affordable Charges Local Household Shifting Services Bangalore at
Packers-and-Movers-Bangalore.i n/

Odpowiedz
 
 
transportation
0 # transportation 2017-08-02 11:37
Packers and movers Hsr layout bangalore @
packers-and-movers-bangalore.i n/.../
Packers and movers whitefield bangalore @
packers-and-movers-bangalore.i n/.../
Packers And Movers Koramangala Bangalore @
packers-and-movers-bangalore.i n/.../
Packers And Movers Indiranagar Bangalore @
packers-and-movers-bangalore.i n/.../
Packers and Movers KR Puram Bangalore @
packers-and-movers-bangalore.i n/.../
Packers and movers electronic city bangalore @
packers-and-movers-bangalore.i n/.../
Packers and movers marathahalli bangalore @
packers-and-movers-bangalore.i n/.../
Odpowiedz
 
 
Shikha Verma
0 # Shikha Verma 2017-08-02 11:50
Really impressive post. I read it whole and going to share it with my social circules. pls visit
packersmoverschennai.in/
Odpowiedz
 
 
Shikha Verma
0 # Shikha Verma 2017-08-02 11:53
packers and movers Chennai to Pune @ : packersmoverschennai.in/.../
packers and movers chennai to ahmedabad @ : packersmoverschennai.in/.../
Odpowiedz
 
 
Rolando
0 # Rolando 2017-08-03 21:39
I see you don't monetize your site, don't waste your traffic, you can earn additional bucks every month
because you've got hi quality content. If you want to know what is
the best adsense alternative, search in google: adsense
alternative Mertiso's tips

Stop by my homepage - 86Jose: iamMelissa22.blogspot.com
Odpowiedz
 
 
Michell
0 # Michell 2017-09-05 05:40
I have noticed you don't monetize your page, don't waste your
traffic, you can earn additional cash every month because you've got hi quality content.
If you want to know how to make extra money, search for: best adsense alternative Wrastain's tools

Feel free to visit my blog post ... 86Buddy: 2006Ramona.blogspot.se
Odpowiedz
 
 
Kumari
0 # Kumari 2017-09-12 09:48
ShiftingSolutio ns.in offers Free Quotes of Registered Movers and Packers Pune. Compare to save money and select the best.
bit.ly/2vDWaRE
Odpowiedz
 
 
rheajain
0 # rheajain 2017-09-12 13:07
an awesome blog thanks a lot for giving me this great opportunity to write on this.please visit our website I assure you that it will be very useful for you
packers-and-movers-delhi.in/
Odpowiedz
 
 
Cedric
0 # Cedric 2017-09-19 17:26
I see you don't monetize your site, don't waste your traffic,
you can earn extra cash every month because you've got high quality content.
If you want to know how to make extra money, search for: best adsense alternative Dracko's
tricks

Also visit my blog :: FastClinton: 2009Phillipp.blogspot.com
Odpowiedz
 
 
leopackersandmovers
0 # leopackersandmovers 2017-10-11 09:56
Packers and Movers in Delhi
Movers and Packers Delhi
Packers and Movers in Ghaziabad
Packers and Movers in Noida
Packers and Movers in Gurgaon
Packers and Movers in Faridabad
Odpowiedz
 
 
Cory
0 # Cory 2017-10-15 20:45
I have noticed you don't monetize your site, don't waste your traffic,
you can earn extra cash every month because you've got hi quality
content. If you want to know how to make extra bucks,
search for: Mrdalekjd methods for $$$

My page - FirstWilla: 11Astrid.blogspot.co.uk
Odpowiedz
 
 
Kelly
0 # Kelly 2017-10-18 02:31
I am really enjoying the theme/design of your site.

Do you ever run into any browser compatibility issues?
A handful of my blog readers have complained about my website not
working correctly in Explorer but looks great in Firefox.
Do you have any recommendations to help fix this problem?


Feel free to surf to my webpage - Caitlin: femaclaims.org/.../955447
Odpowiedz
 
 
Jonathan
0 # Jonathan 2017-10-21 20:25
I think your blog needs some fresh articles.

Writing manually takes a lot of time, but
there is tool for this boring task, search for; Ssundee
advices unlimited content for any blog

My site ... Diego04: Serena02.wix.com
Odpowiedz
 
 
BigBoomService
0 # BigBoomService 2017-11-03 05:41
Search of movers packers in your city has become very simple now!
Best Movers Packers Chennai

www.bigboomservice.com/.../
Odpowiedz
 
 
Sahana
0 # Sahana 2017-11-18 06:32
Thanks for sharing this informative post.
www.packersandmoversbjhills.in
Odpowiedz
 
 
Miles
0 # Miles 2017-12-09 22:53
All orders are dispatched inside three working days.

Here is my page - Video Chat Più Visitata: www.sex18cams.com/it/girls
Odpowiedz
 
 
Krishna Shree Packer
0 # Krishna Shree Packer 2018-03-16 14:13


Krishna Shree packers and movers best services provider. one of the trusted names in the packers and movers industry Indore.
Services: Domestic Shifting, Car Transportation, Corporate Moving, International Moving
Lowest Price · Get Free Quotation · Special offer Get 10% off · Trained Packers Staff
Email:-
Contact:- 91 9893228856, 7581803877
Address:- 113 Patel Bagh, Colony Indore
452003
Website:- www.krishnashreepackers.in/
Odpowiedz
 
 
Best Gate Coaching
0 # Best Gate Coaching 2018-03-21 06:07
Catalyst group is online coaching institute for GATE IES & Civil Engineering, SSC JE online coaching classes. Catalyst group is best GATE, IES, JEN, PSUs, BSNL JTO coaching for Civil Engineering. thecatalystgroup.info
Odpowiedz
 
 
Namii
0 # Namii 2018-03-21 11:10 Odpowiedz
 
 
Latanya
0 # Latanya 2018-03-28 09:16
Appreciate the recommendation. Let me try it out.

Review my blog post :: cialis without a prescription: orderciali.com
Odpowiedz
 
 
Ritu Somani
0 # Ritu Somani 2018-09-16 05:30
Packers and Movers Hyderabad Give Certified and Verified Service Providers, Cheap and Best ###Office Relocation Charges, ***Home Shifting, ✔✔✔Goods Insurance worth Rs. 10,000, Assurance for Local and Domestic House Shifting. Safe and Reliable Household Shifting Services in Hyderabad with Reasonable Movers and Packers Hyderabad Price Quotation @
packersmovershyderabadcity.in/

Odpowiedz
 

Dodaj komentarz

Zobacz też:

Logowanie

Zapamiętaj mnie